منظور از برنامه زمان بندي در پروژه هاي ساختماني چيست؟

اگر شما در سِمت مديريت يک پروژه ساختماني هستيد، به نظر مي رسد با ليستي پايان ناپذير از وظايف در تمام فازهاي ساخت و ساز مواجه هستيد. شما بايد وظايف اعضاي گروه و هم چنين پيمانکاران کل را زمان بندي و پيگيري کنيد. ايجاد يک برنامه زمان بندي منسجم به شما کمک مي کند همه اين اطلاعات مهم را به صورت يک جا کنترل و پيگيري کنيد.

به همين منظور براي ايجاد يک تصوير واضح از برنامه پيش رو در پروژه هاي عمراني جدول زماني ساخت و ساز تهيه مي شود. اين جدول، کارهايي که بايد در مراحل مختلف در طول پروژه انجام شوند و هم چنين پيشرفت پروژه را در يک نگاه به شما نشان مي دهد.

بنابراين برنامه زماني معمولاً به صورت يک جدول تهيه مي شود. علاوه بر اين، مي توانيد از نمودار گانت براي وضوح بيشتر استفاده کنيد. به دليل ماهيت بصري اين نمودارها، استفاده از آن ها براي ارائه برنامه زمان بندي در جلساتي که با عوامل اجرايي، تيم مديريت و ساير ذينفعان برگزار مي شود مناسب است. اين نمودارها تصوير واضحي از شرايط کنوني در مقابل کار مورد انتظار انجام شده در تاريخ هاي مشخص يا در نقاط عطف پروژه و يا در فازهاي مختلف ارائه مي دهند.

گاهي اوقات پيمانکاران کل و يا مديران پروژه در پروژه هاي ساختماني براي هر گروه از پيمانکاران جزء يک جدول زمان بندي مجزا تهيه مي کنند. با اين کار هر تيم قادر خواهد بود با دقت بيشتري، جزئيات کار خود را دنبال کند. به منظور ايجاد يک برنامه زمان بندي منسجم و دقيق به فاکتورهاي برنامه زمان بندي بايد توجه کنيد. آشنايي با فوايد برنامه زمان بندي مي توانند شما را براي ايجاد اين برنامه ترغيب و راهنمايي کند.

شما مي توانيد برنامه زمان بندي پروژه خود را با استفاده از نرم افزار مديريت پروژه مپسان به راحتي انجام دهيد.

پیام بگذارید