انتقال کالا بين انبار ها

با توجه به امکان تعريف و ثبت رسيد ها و حواله هاي انبار مربوط به گردش کالا در نرم افزار انبارداري آنلاين مپسان در نظر گرفته شده تا کاربر بتواند علاوه بر فرم هاي ورود و خروج کالا نسبت به ثبت فرم هاي انتقال کالا بين انبارهاي تعريف شده در سيستم اقدام نمايد.

انتقال کالا بين انبار ها

بدين ترتيب کاربر مي‌تواند از ليست انتقال بين انبار ها يک فرم انتقال جديد باز نموده و انبار مبدا و مقصد را انتخاب و پس از ذخيره سازي فرم نسبت به کالاها و مصالح در حال انتقال اقدام نمايد.

با توجه به امکان تعريف سلسله مراتبي انبارها (انبار هاي واقع در يک شهرستان- سوله ها- واحدها- قفسه ها و…) کاربر مي تواند انبار مبدا و مقصد مورد نظر را از ساختار انبارهاي تعريف شده انتخاب نمايد.قطعاً ذخيره سازي انتقال به صورت اتوماتيک يک فرم رسيد انبار و يک فرم حواله انبار متناظر با فرم انتقال بر روي انبارهاي مبدا و مقصد ايجاد مي گردد.طبيعتاً شماره رسيد و شماره حواله در انبار هاي مبدا و مقصد نيز به صورت اتوماتيک از ترتيب شماره فرم ها در انبارهاي موردنظر تبعيت خواهد کرد به صورت مشابه عملکردهاي موجود در فرم هاي ورود و خروج کالا امکان ثبت ابعاد مختلف شامل طول و عرض و… بر روي کالاها و مصالح در حال انتقال امکان پذير مي باشد همچنين مي توان در مورد يک کالا با سطح هاي مختلف ارجاع دهنده به اين کالا ايجاد نمود و در هر يک مقادير،ابعاد و توضيحات مختلفي را بر روي اين کالاي تکراري درسطر مختلف انتقال کالا ثبت نمود،در نتيجه پس از ايجاد يا بروزرساني هر سطر در فرم انتقال کالا بين انبارها اطلاعات متناظر اين سطر گردش کالا در فرم رسيد و حواله انبار ايجاد شده متناظر با اين فرم انتقال بروزرساني خواهد گرديد و کالاي مورد نظر با همين مقادير ابعاد و توضيحات در هر دو فرم رسيد و حواله انبار مربوطه درج مي گردد.

در انتها پس از تاييد فرم انتقال کالا هر دو فرم رسيد و حواله انبار مربوط به اين فرم انتقال تاييد شده و مقادير گردش کالا بين اين دو انبار پس از تاييد شدن اين فرم انتقال در محاسبه موجودي مبدا و مقصد لحاظ خواهد شد.در انتها پس از تاييد فرم انتقال کالا هر دو فرم رسيد و حواله انبار مربوط به اين فرم انتقال تاييد شده و مقادير گردش کالا بين اين دو انبار پس از تاييد شدن اين فرم انتقال در محاسبه موجودي مبدا و مقصد لحاظ خواهد شد.

پیام بگذارید