۱-تعریف ساختار شکست کار پروژه ها

 با استفاده از سیستم مدیریت پروژه مپسان، فازهای اصلی تشکیل دهنده هر پروژه را تعریف کرده و در زیر مجموعه هر فاز فعالیت ها و یا فازهای سطح بندی را تعریف کنید تا ساختار شکست کار پروژه با تعداد سطوح دلخواه شما حاصل گردد. همچنین با استفاده از روابط پیش نیازی به این فعالیت ها، تقدم و تاخر اجرای کارهای پروژه را مشخص نمایید. تاریخ شروع و پایان هر یک از فعالیت ها بر اساس تقویم کاری تعریف شده، فعالیت های پیش نیاز و حجم کار تعریف شده برای این فعالیت محاسبه شده و شروع و پایان فعالیت های سطوح بالاتر و یا کل پروژه بر اساس فازها و فعالیت های زیر مجموعه آنها محاسبه می گردد. ضمناً با توجه به امکانات مختلف ارائه شده توسط نرم افزار مایکروسافت پروجکت این امکان در نظر گرفته شده تا بتوان ساختار شکست و روابط بین فعالیت ها را با سرعت و دقت بیشتری در این نرم‌افزار ثبت کرد و سپس این اطلاعات را از طریق فایل msp در سیستم دریافت(Import) نمود.

۲-برآورد منابع مورد نیاز برای فعالیت ها

در مورد هر یک از فعالیت های خلاصه فعالیت های موجود در پروژه می توانید مجموعه منابع مورد نیاز جهت انجام این فعالیت یا این فاز از پروژه را مشخص نمایید. در سیستم مدیریت پروژه هم بسان مجموعه منابع یک فعالیت می تواند شامل ۱-کالاها و تجهیزات ۲-خدمات یا عملیات مورد نیاز ۳-ماشین آلات ۴-نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای فعالیت مورد نظر باشد.همچنین در صورتی که قیمت واحد کالاها، عملیات ماشین‌آلات و نیروی انسانی در منابع فعالیت های پروژه در سیستم تعریف شده باشد بودجه مورد نیاز جهت اجرای هر یک از این فعالیت ها و یا فازهای پروژه توسط سیستم قابل محاسبه خواهد بود

۳-مقایسه بودجه فاز های پروژه با هزینه واقعی

 در سیستم مدیریت پروژه مپسان با تعیین بودجه در موردهر یک از فعالیت های پروژه و یا از طریق تعیین منابع مربوط به هر یک از فازها و فعالیت های پروژه، میزان بودجه مورد نیاز جهت اجرای کل پروژه و یا هر یک از فازهای اصلی و فرعی پروژه قابل محاسبه می باشد.از سوی دیگر در صورت دریافت اطلاعات هزینه کرد پروژه ها از سیستم مالی و یا ثبت اسناد حسابداری و فاکتورهای هزینه پروژه بر اساس فازهای مختلف پروژه ها در نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری مپسانامکان مقایسه بودجه در نظر گرفته شده با میزان هزینه کرده واقعی برای کل پروژه و یا هر یک از فازهای آن فراهم می گردد.

۴-مقایسه بودجه بر اساس سرفصل های حسابداری

در صورت تعیین مقادیر کالاها، عملیات ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای پروژه در قالب منابع فعالیت ها و فازهای مختلف پروژه، این امکان در سیستم فراهم می گردد تا بتوان بودجه کل پروژه و یا بودجه مورد نیاز جهت اجرای هر یک از فازهای اصلی و فرعی پروژه را به تفکیک سرفصل های حسابداری( مورد استفاده در سیستم مالی پروژه )محاسبه نمود. در نتیجه استفاده از این قابلیت به اعمال کنترل هزینه دقیق تر بر روی فعالیت های پروژه منجر می گردد تا بتوان هزینهصرف شده در هر یک از غازهای پروژه را بر حسب موضوع (یعنی سرفصل حسابداری) با برآورد ریالی در نظر گرفته شده برای همان موضوع یا (سرفصل حسابداری مورد نظر) در این فاز اول پروژه مقایسه نموده و دلایل تجاوز از بودجه موردنظر را با سهولت و دقت بیشتری بررسی نموده و اقدامات مورد نیاز جهت اجتناب از این هزینه های اضافی در پروژه را به انجام رسانده.

۵-ثبت بیس لاین بر روی فعالیت های پروژه

 معمولاً یکی از نقاط مشترک در مورد تمامی پروژه ها، بروز تغییرات در مورد برنامه زمانبندی و بودجه اجرای پروژه در طول مدت چرخه حیات پروژه از شروع برنامه ریزی اولیه تا خاتمه عملیات اجرای پروژه می باشد. بدین ترتیب ابزاری در مورد پروژه های مورد نیاز خواهد بود تا در هر برهه از زمان اجرای پروژه، تصویری از برآورد ریالی و زمانی کنونی جهت تکمیل پروژه را طبق برنامه فعلی اجرای پروژه اخذ نموده و جهت استفاده های بعدی در سیستم ثبت نماید. با استفاده از امکان ثبت بیس لاین در سیستم مدیریت پروژه مپسان می توان مواردی مانند تاریخ شروع و پایان و مدت اجرای یک فاز و یا فعالیت و یا برآورد مالی مورد نیاز جهت انجام آن را طبق برنامه های اجرایی که در مقاطع مختلف زمانی (از شروع برنامه‌ریزی اولیه تا اجرای فازهای مختلف پروژه) تهیه شده است را با یکدیگر مقایسه نمود.همچنین در هنگام مقایسه برآورد های ریالی پروژه با هزینه‌های واقعی می توان یکی از ۲۰ لاینهای درد شده در طول اجرای پروژه را انتخاب و مقادیر بودجه آن را به صورت کلی و یا به تفکیک سرفصل های حسابداری در فازهای مختلف پروژه با هزینه‌های واقعی انجام شده در فازهای مختلف (به صورت کلی و یا به تفکیک سرفصل های حسابداری) مقایسه نمود.

۶-کارتابل وب و موبایل

یکی از مشکلات و دغدغه های موجود در برخی از دفاتر مدیریت پروژه زمانهای قابل توجیهی است ست که باید جهت برقراری تماس با افراد درگیر در تیم‌های مختلف اجرای پروژه و دریافت اطلاعات به روز وضعیت پیشرفته فعالیت های پروژه از این افراد صرف گردد. در نتیجه در چنین مواردی وجود یک سیستم آنلاین مدیریت پروژه که پرسنل تیم های اجرایی و پروژه ها بتوانند وظایف واگذار شده به خود را در آن مشاهده کرده و خود آن ها وضعیت پیشرفته فعالیتهای واگذار شده به ایشان را در این سیستم ثبت نمایند بسیار سودمند خواهد بود.استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین مپسان، کاربران سازمان می‌توانند در هر نقطه از طریق نسخه وب و یا با استفاده از نسخه گوشی هوشمند به سیستم متصل شده و وضعیت پیشرفت فعالیت ها و یا مشکلات رخ داده در اجرا را از طریق کارتابل خود در سیستم ثبت نمایند.

۷-کارتابل تاییدات مدیر پروژه

 یکی از مسائل پیش روی مدیران پروژه در سازمانهای پروژه محور ای که در حال اجرای پروژه های مختلف به صورت همزمان هستند، احتمال عدم توجه کافی و یا به فراموشی سپردن مشکلات و موانع رخ داده در برخی از قسمت‌های پروژه ها می باشد.به عبارت دیگر عدم توجه کافی و یا از قلم افتادن یک مشکل معمولی در حین اجرای پروژه می تواند هزینه های قابل توجهی را از نظر کیفیت، اعتبار یا مبالغ صرف شده برای سازمان مجری پروژه در مراحل بعدی به همراه داشته باشد. مزیتی که استفاده از کارتابل تاییدات پروژه می تواند برای مدیر پروژه و مدیر پروژه ارشد سازمان داشته باشد آن است که وی از موارد مختلف رخ داده در حین اجرای پروژه آگاه شده و نیز می‌تواند با تایید برخی از آیتم ها را سازمان اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای رفع مشکلات به تعویق بیاندازد. از طرف دیگر در مواقعی ممکن است با وجود اینکه یک کار از دید مجری فعالیت خاتمه یافته است، موارد تکمیلی یا از قلم افتاده دیگری وجود داشته باشند که مدیر پروژه بخواهد تا زمان انجام و رفع شدن همه این موارد از پذیرش خاتمه این فعالیت در کابل خودداری نموده و بدین ترتیب پروژه را با سطح کیفیت مورد نظر خود به انجام برساند.

۸-اولویت بندی و تعیین وضعیت و مهلت فعالیت ها

با توجه به بالا بردن حجم و تعداد فعالیت های مورد نیاز جهت اجرا در عموم پروژه ها، یکی از امکاناتی که طبیعتاً مدیر پروژه جهت سازماندهی فعالیتهای مختلف پروژه به آن نیازمند است امکان دسته بندی فعالیت ها بر اساس اولویت اجرایی آنها می باشد.بدین ترتیب مدیر و پرسنل اجرای پروژه می توانند با تعیین اولویت بالا برای وظایف اصلی بر روی این وظایف تمرکز نموده و در نقطه مقابل با تعیین اولویت پایین برای فعالیت های کم اهمیت آنها را (تا رسیدن زمان مقتضی جهت انجام فعالیت یا تصمیم گیری در مورد آن) از لیست فعالیت ها محو نموده و لیست وظایف روزانه خود را سبک تر نماید.از سوی دیگر در صورت زمان بندی با تعیین مهلت بر روی فعالیت از لیست پروژه ها بر اساس مهلت انجام فعالیت ها گزارش گیری نمود. لازم به ذکر است که (با توجه به امکان تعریف روابط پیش نیازی بین فعالیت ها) در صورت وجود وقتی پیش نیازهای انجام نشده در مورد یک فعالیت، این فعالیت توسط سیستم در وضعیت «منتظر» در نظر گرفته شده و با توجه به عدم امکان اجرای آن (تا زمان تکمیل پیش نیاز ها) با رنگ متمایزی نمایش داده می شود.

۹-مدیریت یکپارچه مدارک، مستندات و تصاویر پروژه

علاوه بر امکان ضمیمه نمودن مدارک تصاویر و مستندات به فرم های مختلف نرم افزار پیمانکاری مپسان (از جمله فرم های نظارتی، متره اجرا، صورت وضعیت، درخواست خرید، گردش کالا و…)این امکان در کارتابل وظایف افراد نیز فراهم است تا فایل ها و یا تصاویر مربوط به وظایف خود را از طریق نسخه وب و یا نسخه همراه نرم افزار کنترل پروژه مپسان در سیستم بارگذاری نمایند. در نتیجه در مراحل بعدی می توان از مدارک و تصاویر پروژه ها و فعالیت ها بر اساس پارامتر هایی مانند نام فایل، تاریخ تهیه، ثبت کننده، نوع مدرک، فاز یا فعالیت مورد نظر و… گزارش گیری نمود. از سوی دیگر در هنگام ارسال وضعیت پیشرفت توسط مجری فعالیت، مدیر پروژه می تواند با بررسی تصاویر و مدارک ضمیمه شده فعالیت نسبت به تایید یا عدم پذیرش وضعیت پیشرفت ارسالی در مورد فعالیت اقدام نماید.

۱۰-ثبت متره اجرا

یکی از مواردی که معمولاً به صورت روزانه در پروژه های مختلف و به خصوص پروژه های ساخت و ساز و عمرانی مورد نیاز است موضوع ثبت مقادیر کار انجام شده در مورد فعالیت ها و اعلام وضعیت پیشرفت روزانه هم فعالیت بر اساس حجم کار اجرا شده در مورد آن می باشد. این مقادیر کار انجام شده ممکن است در آورد های مختلفی مانند کنترل گردش کالای پروژه، محاسبه مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار، محاسبه درصد پیشرفت فعالیت ها و باز های پروژه و… مورد استفاده قرار گیرند. جهت انجام این موضوع کاربر می‌تواند از فرم ثبت متر اجرانسخه وب استفاده نموده و یا با استفاده از همین فرم در نرم افزار مدیریت پروژه اندروید و IOSموادی که کار اجرا شده را بر اساس کالاها، عملیات، ماشین آلات و نیروی انسانی موجود در سیستم گزارش دهی نماید نقطه پس از ثبت اطلاعات در این فرم امکان طی شدن مراحل تایید با تعریف گردش کار در سیستم امکان پذیر می باشد.

11-صورت جلسات نظارتی

در بسیاری از پروژه های عمرانی قبل از صدور فرم متره اجرا که بیانگر ریز آیتم های اجرا شده توسط پیمانکار است فرم دیگری به عنوان صورتجلسه نظارتی بین پیمانکار و نماینده ناظر کارفرما به امضا می‌رسد. در این فرم کارهای اجرا شده توسط پیمانکار به صورت کل ذکر شده و کمتر به جزئیات پرداخته می شود. در نرم افزار پیمانکاری آنلاین مپسان، امکان ثبت صورت جلسات نظارتی از طریق نسخه وب و یا از طریق نرم‌افزار همراه برای کارشناس ناظر کارفرما امکان پذیر می باشد. علاوه بر این امکان تعریف گردش کار بر روی این فرم، امکان صدور فرم متره اجرا (جهت انجام محاسبات صورت وضعیت) بر اساس این فرم وجود دارد. همچنین پس از صدور فرم متره اجرا بر اساس یک صورتجلسه نظارتی می توان مقادیر آیتم های اضافه بهای مربوط به آیتم های اجرا شده را در این فرم ثبت نمود.

12-صدور صورت وضعیت

 پس از ثبت و تایید اطلاعات مقادیر کار انجام شده در فرم های مختلف نرم افزار مدیریت پروژه پیمانکاری مپسان (مانند رسیدهای انبار، گزارش های نظارتی فرم های متره اجرا) نوبت به انجام محاسبات پرداخت به پیمانکار می رسد. البته کاربر در صورت صلاحدید می توانند جهت ساده تر شدن کار از ثبت فاکتورهای هزینه یا فاکتورهای خرید پروژه جهت ثبت مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار بابت کارهای انجام شده استفاده نمایند. اما در نقطه مقابل استفاده از فرم صورت وضعیت (جهت انجام محاسبات پرداخت) قابلیت های متعددی را برای سازمان به همراه خواهد داشت.از جمله این مزایا می‌توان به امکان استفاده از ضرایب پرداخت متعدد و تعریف شده بر روی قرارداد، استفاده از فهارس بهای استفاده از ضرایب افزایش و کاهش روی گروه‌های کالایی عملیات و امکان نگه داشتن برخی از آیتم های اجرا شده در یک مرحله (تا زمان رفع ایراد و تامین نظر کارفرما توسط پیمانکار در رابطه با این موارد) اشاره نمود.

13-ضرایب افزایش و کاهش پرداخت

 در بسیاری از پروژه های عمرانی و علی‌الخصوص پروژه های مربوط به بخش های دولتی و شبه دولتی، ضرایب مختلفی در هنگام محاسبات مربوط به صورت وضعیت های پیمانکاران اعمال می گردد. این ضرایب ممکن است بر روی کل صورت وضعیت اعمال شده و یا بسته به نوع کارتن ها بر روی زیرمجموعه مشخصی از اجرائیات مانند فصول و دفترچه های خاص یا گروههای کالا/عملیات مختلف اعمال گردد. در نرم افزار مدیریت پروژه عمرانی مپسان در مورد هر قرارداد می‌توان ضرایب مختلفی را تعریف نمود تا با ترتیب مورد نظر بر روی کل مبلغ صورت وضعیت های این قرارداد اعمال گردد.همچنین در مورد هر یک از گروههای کالا و عملیات و فصول و دفترچه های مختلف این امکان در نظر گرفته شده تا کاربر بتواند ضریب اجرای آیتم های مربوط به این گروه را به صورت مجزا برای آیتم های فهرست بهایی، ستاره دار، فاکتوری و جدید برای این قرارداد تعیین نماید.

14-تهیه متره و برآورد پروژه

 یکی از موضوعاتی که معمولاً در ابتدای اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز مورد نیاز می باشد تهیه ریزم ترین خلاصه متری جهت برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه می باشد. در این نرم افزار مدیریت پروژه ساختمانی کاربر می تواند در هر پروژه، متره براورد اجرائیات و پروژه را بر اساس کالاها، عملیات، ماشین آلات و نیروی انسانی تعریف شده در سیستم ثبت نماید.  متر برآورد اجرائیات پروژه می‌تواند به تفکیک فازها و فعالیت‌های مختلف پروژه و یا بر حسب سلسله مراتب مراکز اجرا/مراکز هزینه پروژه در سیستم درج گردد.پس از ثبت و تایید اطلاعات متر برآورد کاربر می تواند از این اطلاعات به صورت خلاصه و یا ریز متره گزارش گیری نماید.

15-مقایسه مقادیر برآورد شده با اجرا

در صورتی که در ابتدا یک پروژه متره و براورد مقادیر اجرائیات مورد نیاز جهت تکمیل پروژه مشخص شده و در سیستم ثبت شده باشد در ادامه پروژه و با ثبت احجام اجرا شده از طریق فرم های نظارتی متر اجرا می توان نسبت به مقایسه مقادیر برآورد شده با موادی اجرا شده واقعی کالاها، عملیات ماشین آلات و نیروی انسانی اقدام نمود. انجام این ۳ می‌تواند با استفاده از فیلترهای مانند مراکز اجرا (بخش های مختلف اجرایی پروژه) و یا گروههای کالا/عملیات (فصول مختلف) محدود گردد.همچنین گزارش گیری از اجرائیات پروژه می‌تواند بر اساس یک بازه زمانی دلخواه در مورد زمان اجرای کار محدود گردد.

16-داشبورد پیشرفت پروژه

یکی از امکانات قابل استفاده در نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین مپسان داشبورد گرافیکی پیشرفت پروژه ها می باشد. در این داشبورد در ابتدا اطلاعات کلی مانند مبلغ برآورد شده، مقادیر هزینه واقعی، درصد پیشرفت تاکنون و… در مورد هر پروژه به کاربر ارائه می گردد. در مورد هر پروژه کاربر می تواند به داشبورد کلی پروژه و یادداشت کرد بر اساس یکی از گازهای پروژه و یا یکی از سرفصلهای هزینه پروژه وارد گردد. در هر داشبورد کاربر می تواند با بررسی نمودار S-Curve در موضوع انتخاب شده (کل پروژه، سرفصل حسابداری و یا فاز مورد نظر) نمودار پیشرفت واقعی را با نمودار پیشرفت برنامه ریزی شده مقایسه نمایید. همچنین با توجه به اینکه معمولاً هزینه‌های واقعی اختلاف معنی داری با هزینه های برآورد شده اولیه دارند کاربر می تواند با توجه به وضعیت پیشرفت فعلی پروژه هزینه های واقعی را با برآورد های اولیه مقایسه نموده و برآوردی تخمینی جهت تکمیل کل کار در این موضوع (کل پروژه، سرفصل حسابداری و یا فاز موردنظر) به دست آورد. در نمودارهای دیگر داشبورد امکان مقایسه هزینه پروژه بر اساس سرفصل های حسابداری و یا فازهای مختلف پروژه به کاربر ارائه می گردد. همچنین کاربر می تواند پیشرفت و هزینه واقعی هر فاز پروژه را از طریق نمودار به پیشرفت برنامه ریزی شده و مبلغ هزینه برنامه ریزی شده مقایسه نماید.

17-تایم شیت پروژه

با توجه به این که معمولاً بخش قابل توجهی از هزینه های اجرای پروژه (در انواع مختلف پروژه ها) در حوزه تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت پیشبرد پروژه سرد می گردد،در اختیار داشتن ابزار مناسب جهت مدیریت ساعات کاری پرسنل برای مدیران پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است. در نرم افزار تایم شیت مپسان اعضای تیم های کاری ضمن مشاهده وظایف واگذار شده از طریق کارتابل وظایف می توانند زمان های صرف شده جهت هر پروژه و فعالیت را به تفکیک در سیستم ثبت نمایند. علاوه بر این سرپرستان کارگاه در هنگام حضور در سایت پروژه می‌توانند از طریق نسخه همراه نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین، نسبت به ثبت اطلاعات کارکرد خود و سایر پرسنل حاضر در سایت پروژه به تفکیک فازها و فعالیت های مختلف پروژه اقدام نمایند. بدین ترتیب مدیران و پروژه و مدیران ارشد سازمان به سادگی و از هر جا می‌توانند از گزارشات مربوط به زمان های کاری صرف شده جهت انجام فعالیت ها و فازهای مختلف پروژه ها توسط افراد و تیم های کاری مختلف اقدام نمایند.

18-گردش کار فرم ها

 با توجه به اینکه در برخی موارد نیاز است تا فرم های کاری مربوط به پروژه (مانند متر برآورد و اجرا، صورتجلسات نظارتی، فرم های گردش کالا و…)فرایند اداری مشخصی را تا بررسی و تایید نهایی طی نمایند از این قابلیت در نرم افزار مدیریت پروژه پیمانکاری مپسان در نظر گرفته شده است تا بتوان بر روی فرم های مختلف برنامه، گردش کاری شامل مراحل مختلف بررسی و تایید این فرم تعریف نمود. در نتیجه با ایجاد هر یک از این فرم ها، لینک به فرم به همراه توضیحات در مورد موضوع و شماره این فرم و پروژه مربوطه (طبق تنظیمات مدیر سیستم) در کارتابل وظایف گردشکار کاربر جاری قرار می‌گیرد.همچنین در ادامه هر کاربر می‌تواند این خون را از طریق کارتابل خود با درج توضیحات و شرح ارجاع کار مناسب به مراحل بعدی گردش کار ارجاع داده و یا در صورت وجود نقایص به مراحل قبلی گردش کار عودت دهد.

19-گانت چارت آنلاین پروژه

در هنگام انجام برنامه‌ریزی در یک نرم افزار مدیریت پروژه، ساختار شکست کار پروژه شامل سلسله مراتبی از فازها و فعالیت‌های مختلف پروژه حاصل می گردد.در نتیجه با تعیین محدودیت های زمانی هر فعالیت و روابط بین فعالیت ها و میزان کار مورد نیاز برای هر فعالیت زمان شروع و خاتمه هر یک از فعالیت ها و در نتیجه هر یک از فازهای پروژه مشخص می گردد. با استفاده از گانت چارت آنلاین در این نرم افزار مدیر پروژه می تواند در هر نقطه (با استفاده از نسخه وب نرم افزار)، زمان بندی کلی فازها و فعالیتهای پروژه و روابط موجود بین این فعالیت ها را مشاهده نماید. همچنین استفاده از این واسط گرافیکی با امکان گشودن و یا بستن (collapse & expand) سازها و خلاصه فعالیت های مختلف می تواند ابزار مناسبی برای کارفرما (و یا سایر ذینفعان مرتبط با پروژه) جهت دریافت تصویری مناسب از وضعیت پیشرفت و روابط زمانی بین فازها و فعالیت های اصلی پروژه فراهم آورد.

20-چک لیست های کنترل کیفی

یکی از امکانات نرم افزار مدیریت پروژه ساختمانی مپسان امکان تعریف و استفاده از چک لیست های کنترل کیفی جهت انجام کنترل کیفیت و صحت انجام کار در موضوعات مختلف کاری می باشد.در نتیجه ناظر پروژه و یا سرپرست کارگاه در هنگام تحویل گرفتن هر کاری از پیمانکار می‌تواند چک لیست کنترل کیفی در موضوع مورد نظر را انتخاب نموده و از رعایت شدن موارد مندرج در این چک لیست از جانب پیمانکار اطمینان حاصل نماید. همچنین در صورت وجود اشکالات و نواقص مربوط به هر آیتم، ناظر فنی می تواند علاوه بر رد کردن (عدم تایید) این آیتم نسبت به درج توضیحات مشکل پیش آمده در این فرم اقدام نموده و تصاویر و مدارکی را در رابطه با این موضوع به فرم ضمیمه نماید.این مدارک، علاوه بر ثبت در بایگانی مستندات پروژه در مراحل بعدی گردش و کار این فرم توسط سایر کارشناسان و مدیران مربوط به این پروژه قابل بررسی خواهد بود.

21-طراحی گزارشات چاپی

یکی از امکانات مورد نیاز سازمانها در مورد یک نرم افزار مدیریت پروژه تحت وب، قابلیت سفارشی شدن خروجی گزارشات چاپی بر اساس نیاز سازمان می باشد. به عبارت دیگر در مورد هر یک از گزارشات ممکن است نیاز باشد تا تعداد و فرمت ستون های خروجی گزارش بسته به نیاز سازمان مشتری تغییر یابد. همچنین ممکن است کاربر مربوطه نیاز داشته باشد اطلاعات مورد نظر در مورد جمع بندی داده ها و یا سایر اطلاعات کلی را در سربرگ و یا پابرگ گزارش در دسترس داشته باشد. با توجه به این موضوع این قابلیت در مورد فرم ها و گزارشات چاپی مختلف در سیستم مدیریت پروژه آنلاین مپسان ارائه شده است تا کاربر بتواند به سادگی تغییرات مورد نظر خود را بر روی اطلاعات قابل درج در هر فرم چاپی اعمال نموده و نیز در هر موضوع، از فرم های چاپی با قالب متفاوت جهت گرفتن پرینت اطلاعات از سیستم در کاربردهای مختلف استفاده نماید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای