مرکز آموزش

امکان مشاهده سوابق و مدارک همه فعالیت ها و فعالیت های کلیه کاربران یک پروژه

در این ویدئو نحوه مشاهده مدارک و توضیحات ارسالی در سایر مراحل پروژه و همچنین نحوه مشاهده اطلاعات فعالیت های کلیه کاربران…

آموزش ساخت نمودار لیست صورت وضعیت ها

با توجه به این که مبلغ بستانکاری اولیه صورت وضعیت ها بر اساس مبالغ ثبت شده در برآورد پروژه محاسبه می گردد…

ثبت و استفاده از نظرات پرتکرار در هنگام تایید پیشرفت فعالیت ها

مدیر پروژه و سایر اقراد دارای دسترسی تایید فعالیت های پروژه در هنگام مشاهده و تایید توضیحات و درصدهای پیشرفت ارسالی در…