مرکز آموزش

ایجاد سریع پروژه های جدید با استفاده از الگوهای پروژه با استفاده از ابزار کپی پروژه ها

پس از تعریف الگوهای مختلف پروژه های پر کاربرد سازمان خود، با استفاده از ابزار کپی پروژه ها می توانید به سرعت…

امکان مشاهده سوابق و مدارک همه فعالیت ها و فعالیت های کلیه کاربران یک پروژه

در این ویدئو نحوه مشاهده مدارک و توضیحات ارسالی در سایر مراحل پروژه و همچنین نحوه مشاهده اطلاعات فعالیت های کلیه کاربران…

آموزش ساخت نمودار لیست صورت وضعیت ها

با توجه به این که مبلغ بستانکاری اولیه صورت وضعیت ها بر اساس مبالغ ثبت شده در برآورد پروژه محاسبه می گردد…