برچسب : آشنايي با فرايند هاي اجراي پروژه در pmbok

مديريت تغييرات پروژه در استاندارد pmbok

مروري بر برنامه مديريت تغييرات پروژه در استاندارد pmbok

برنامه مديريت تغييرات، يکي از اجزاي برنامه مديريت پروژه است . اين برنامه توضيح مي‌دهد تغيير چه طور در پروژه مديريت مي گردد که در صورت استفاده از نرم افزار پيمانکاري حرفه اين اين برنامه به راحتي قابل ثبت و استفاده…