انتقال کالا بین انبار ها در نرم افزار مپسان

 

در صورت جابجا شدن کالا بین انبارهای مربوط به یک پروژه و یا انبارهای پروژه های مختلف و جابجایی بین پروژه های مختلف می توان از فرم انتقال کالاها و مصالح بین انبارها استفاده نمود. همچنین این فرم جهت ثبت مصرفی کالا در یک پروژه و یا یک مرکز اجرا نیز قابل استفاده بوده و بر اساس آن می توان مقادیر مصرفی کالا در یک پروژه و یا یک مرکز اجرای خاص از سلسله مراتب مراکز اجرا را به دست آورد. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید