ایجاد سند حسابداری در نرم افزار مپسان

 
در این فیلم نحوه ایجاد سند حسابداری به صورت دستی و ثبت مشخصات کلی سند حسابداری و تک تک آرتیکل های سند حسابداری و نحوه ارتباط سند حسابداری با پروژه ها و مراکز اجرای تعریف شده در سیستم توضیح داده خواهدشد. همچنین در این فیلم نحوه بارگذاری مدارک و تصاویر بر روی سند حسابداری و نیز ایجاد گردش کار بر روی سند حسابداری توضیح داده می شود. 

پیام بگذارید