خلاصه امکانات حسابداری در نرم افزار مديريت پروژه مپسان

تعريف سلسله مراتب مراکز اجرا/مراکز هزينه

ابزار طراحي فرم هاي چاپي

سيستم حسابداري پروژه مپسان

تعريف سرفصل هاي حسابداري

تعريف سرفصل هاي حسابداري تا هفت سطح

تعريف دسترسي ها بر روي سرفصل هاي حسابداري

 تعيين انواع سرفصل هاي حسابداري

امکان انتقال سرفصل هاي حسابداري

ثبت اسناد حسابداري

جستجو و انتخاب سرفصل هاي حسابداري

استفاده از پروژه و فازهاي پروژه

استفاده از مراکز اجرا/مراکز هزينه در ثبت اسناد حسابداري

امکان بارگذاري مدارک بر روي اسناد حسابداري

تاييد و خروج از تاييد اسناد حسابداري

تعريف گردش کار بر روي اسناد حسابداري

مديريت تنخواه گردان

حساب هاي در دسترس در قسمت مديريت تنخواه گردان هر کاربر

اسناد دريافت پرداخت وجه به اشخاص

اسناد انتقال وجه بين حساب هاي بانکي و تنخواه

اسناد هزينه متفرقه و هزينه اشخاص

ثبت تصاوير و مستندات اسناد

مشاهده گردش حساب

اسناد دريافت پرداخت

مشخصات کلي سند دريافت/پرداخت

تعيين حساب اشخاص

تعيين شرح سند

انتخاب پروژه، فاز پروژه و مرکز اجرا

مبلغ و حساب کارمزد

ثبت مدارک و تصاوير دريافت/پرداخت

افزودن حساب هاي جديد

صدور اتوماتيک سند حسابداري

اسناد انتقال وجه

مشخصات کلي سند واريز/برداشت

تعيين حساب بانک/تنخواه

تعيين شرح سند

انتخاب پروژه، فاز پروژه و مرکز اجرا

مبلغ و حساب کارمزد

ثبت مدارک و تصاوير واريز/برداشت

افزودن حساب جديد

صدور اتوماتيک سند حسابداري

اسناد هزينه

تفاوت اسناد هزينه متفرقه و هزينه اشخاص

مشخصات کلي سند هزينه

مبلغ پرداختي

تعيين حساب بانک/تنخواه

تعيين حساب اشخاص

تعيين شرح سند

انتخاب پروژه، فاز پروژه و مرکز اجرا

مبلغ و حساب کارمزد

ثبت مدارک و تصاوير سند هزينه

افزودن حساب جديد

صدور اتوماتيک سند حسابداري

مديريت چک هاي دريافتي و پرداختي

فاکتورهاي خريد و فروش

گزارشات مالي

گزارش گردش حساب

فيلترهاي از تاريخ-تاتاريخ-نوع گردش

فيلتر بر اساس پروژه-فاز اجرا

انتخاب شرح ترکيبي جهت نمايش در گزارش

رنگ بندي سطرها و مقادير

مشاهده تعداد و ليست مدارک هر سند

ستون هاي بدهکار و بستانکار سند

نمودار گردش حساب

چاپ گردش حساب

تراز آزمايشي سرفصل هاي حسابداري

تراز آزمايشي مراکز اجرا/مراکز هزينه پروژه ها

داشبورد مديريت پروژه

گردش کار فرم ها

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید