تعريف مراکز اجرا در نرم افزار مديريت پروژه مپسان

مراکز اجرا پروژه در قسمت تعاريف پايه نرم افزار مديريت پروژه مپسان قابل تعريف هستند.

باتوجه به اينکه شرکت هاي پروژه محور و مخصوصا شرکت هاي عمراني ممکن است پروژه هايي در حوزه هاي مختلف انجام دهند و هر کدام از اين پروژه ها با توجه به گستردگي پروژه ممکن است از يک ساختار جغرافيايي و فيزيکي تبعيت کنند، مراکز اجرا در نرم افزار اين امکان را براي سازمان فراهم مي کند که آن سلسله مراتب جغرافيايي و فيزيکي را در داخل نرم افزار تعريف کنيم.

در ادامه به امکاناتي که مراکز اجرا در نرم افزار مديريت پروژه مپسان براي سازمان فراهم مي کند مي پردازيم، اين قابليتي که مراکز اجرا براي سازمان فراهم مي کند اين هست که حوزه هاي کاري مختلفي که سازمان با آن ها درگير هست را بتوانند تعريف کنند.

مثلا شرکتي که هم با پروژه هاي ساختماني و هم با پروژه هاي نيروگاهي و همينطور پروژه هاي نفت و گاز درگير هست مي تواند آنها را به صورت ساختار هاي جداگانه در قسمت مراکز اجرا تعريف کند. تعريف ساختار فيزيکي پروژه ها در يک حوزه کاري به صورت جداگانه که مي توان براي آن  شرحي نوشت، همين طور که مراکز اجرا امکان تفکيک حوزه هاي کاري مختلفي که در سازمان فعاليت مي کنند را فراهم مي کند. اين امکان در يک حوزه کاري مثل ساختمان سازي حوزه هاي مختلف رو به صورت جداگانه تعريف مي کند و ساختار فيزيکي هر پروژه را جدا از ساير پروژه ها در سيستم تعريف مي کند، در نتيجه داخل سيستم مي توانند هزينه هايي که در يک حوزه کاري انجام مي شود يا مصالحي که در يک حوزه کاري مصرف مي شود را به تفکيک پروژه هاي موجود در آن حوزه کاري بتوان از سيستم گزارش گيري کرد. اگر چه فعلا هزينه ها را مي توان از سيستم دريافت کرد ولي مصالح را فقط مي توان ثبت کرد اما نمي توان گزارش گيري کرد و اين مورد در آينده به سيستم اضافه خواهد شد.

بحث بعدي تعريف سلسله مراتبي  n سطحي ساختار فيزيکي پروژه هست طبيعتا هر پروژه اجرايي، پروژه عمراني از يک ساختار جغرافي و يک ساختار فيزيکي تبعيت مي کند.

به عنوان مثال يک پروژه ساختماني از تعدادي بلوک و هر بلوک از تعدادي طبقه و هر طبقه از تعدادي واحد و هر واحد از تعدادي اتاق تشکيل مي شود، اگه به صورت ساده در نظر بگيريم مي توان اين گونه گفت که بلوک،طبقه، واحد و اتاق قابل تعريف است.

اين انواع هم به صورت سلسله مراتبي قابل تعريف هستند.که مشابه مثال قبلي اگر پروژه شامل چند بلوک باشد و به ترتيب مثلا هر بلوک شامل چند طبقه و چند واحد و هر واحد تعدادي اتاق داشته باشد، در نتيجه ما وقتي که يک مرکز از نوع طبقه داريم، مراکز اجرا فرزندي که ميشه براش تعريف کرد از نوع واحد و اتاق است و نمي شود يک مرکز اجرا از نوع بلوک را زير مجموعه ي مرکز اجرايي از نوع طبقه کرد. اين مزيتي که مرکز اجرا براي ما ايجاد مي کنه اين است که در ثبت فرم هاي نظارت بر اجرا مي توان نوع مرکز اجرايي که کار برروي آن انجام مي شود را مشخص کنيم. مثلا در صورتي که طي يک فرم نظارت بر نصب آسانسور نوع مرکز اجرا آسانسور تعيين شود ديگر هيچ چيزي غير از يک آسانسور را نمي توان به عنوان يک مرکز اجرايي که کار بر روي اون انجام شده انتخاب کرد.

تعيين انواع مراکز اجرا

در عنوان قبلي که همان تفکيک مختلف حوزه هاي کاري بود اين توضيح رو هم مي توان افزود که هزينه هايي که در حوزه هاي کاري مختلف ثبت مي شود را بتوانيم به تفکيک گزارش گيري کنيم که در هر حوزه کاري سازمان چقدر هزينه شده و چقدر درآمد زايي کرده است .

استفاده از مراکز اجرا در ثبت اسناد حسابداري

بعد از تعريف سلسله مراتب مراکز اجراي مورد استفاده در پروژه ها در سيستم در هنگام ثبت انواع اسناد حسابداري از جمله استاد هزينه، درآمد، خريد،فروش و دريافت و پرداخت اين امکان وجود دارد که کاربر مرکز اجرا مربوط به هر سند حسابداري را تعيين کند در نتيجه در هنگام دريافت  تراز آزمايشي از سيستم مي توان مرکز اجرا  مورد نظر را انتخاب نموده و در تراز آزمايشي گردش و مانده حساب ها را بر اساس مرکز اجراي انتخاب شده در سيستم دريافت نمود.

بعد از تعريف سلسله مراتب مراکز اجرا در سيستم اين امکان براي کاربر فراهم مي گردد تا در هنگام تعريف الگو هاي گزارش نظارتي نوع مراکز اجراي مرتبط با هر الگوي گزارش نظارتي را انتخاب نمايد.

ثبت کالا ها و ماليات اجرا شده بر اساس مراکز اجرا

به عنوان مثال در گزارش نصب آسانسور مي توان يک فيلد براي تعيين بلوک و يک فيلد براي تعيين شماره آسانسور در فرم الگوي گزارش نظارتي در سيستم درج نمود.

اگر چه در فرم گزارش نظارتي مربوطه کاربر خواهد توانست تا بلوک مورد نظر را به عنوان مرکز اجراي اين گزارش نظارتي تعيين کند و در مرحله بعدي يکي از آسانسور هاي موجود در اين بلوک را به عنوان محل اجراي بعدي اين گرازش نظارتي تعيين نمايد، درنتيجه تمام مصالح مصرفي و عمليات اجرا شده به آسانسور مورد نظر منتسب گرديده و در آينده امکان گزارش گيري از تمام مصالح مصرفي و عمليات اجرا شده در اين مرکز اجرا(در اين مثال آسانسور مورد نظر )در سيستم فعال خواهد گرديد.

مديريت مستندات بر اساس مراکز اجرا

با توجه به اين که در فرم هاي نظارت بر اجرا از يک سو لازم است تا کاربر مناطق اجرا مورد نظر را انتخاب نمايد و از سوي ديگر مي تواند مستندات و تصاوير را به اين فرم گزارش نظارتي منتسب نمايد در آينده مي توان اين قابليت را در سيستم ايجاد نمود تا کاربر بتواند تمام مدارک و مستندات و تصاوير ثبت شده در سيستم مربوط به يک مرکز اجرا مورد نظر و يا فرزندان آن را در سيستم مشاهده نمايد، مثلا مي توان اين گزارش را در سيستم ايجاد نمود تاکاربر بتواند تمام اسناد از نوع {سند طراحي و …}را در مرکز اجراي مورد نظر (مثلا آسانسور) دريافت نمايد.

قابليت انتقال مراکز اجرا

در صورتي که هنگام تعريف مراکز اجرا در سيستم اشتباهي رخ داده باشد يا تغييري در سلسله مراتب ساختار فيزيکي مراکز اجرا ايجاد نماييد اين تغيير با استفاده از قابليت انتقال مراکز اجرا از يک محل به محل ديگر در سيستم قابل استفاده مي باشد .

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید