تعریف ضرایب بر اساس فصول قرارداد در نرم افزار مپسان

 
در این قسمت با امکانات سیستم مدیریت پروژه مپسان جهت ثبت انواع مختلف ضریب های افزایشی و کاهشی قراردادها که بر روی کل قرارداد و یا برخی از فصول قرارداد اعمال می شوند آشنا خواهید شد. ضرایب افزایش و کاهش قراردادها می توانند در هنگام صدور صورت وضعیت در سیستم مدیریت پروژه مپسان مورد استفاده قرار گیرند. 

پیام بگذارید