تعريف منابع (Resources) مورد نياز جهت انجام فعاليت ها

يکي از امکانات ارائه شده در نرم افزار مديريت پروژه آنلاين مپسان امکان ثبت برآورد منابع مورد نياز جهت انجام فعاليت هاي موجود در ساختار شکست کار پروژه مي باشد.

بدين ترتيب که در هنگام مشاهده فعاليت هاي موجود در برنامه اجراي پروژه با کليک بر روي دکمه ثبت منابع مورد نياز مي توان يک فرم ثبت منابع ايجاد نموده و مقادير مورد نياز براي انجام هر يک از اين فعاليت ها را ثبت نمود در اين فرم امکان ثبت انواع مختلف منابع مورد نياز به تفکيک مراکز اجرا مختلف وجود دارد همچنين در هنگام ثبت مقادير درسطرهاي مختلف امکان ثبت ابعاد با توجه به نوع منبع مورد استفاده وجود خواهد داشت در هنگام تعريف هر يکي از سطرهاي منابع مي توان قيمت مورد نظر جهت اين سطر را تعيين نمود. همچنين اين امکان وجود دارد که قيمت‌ها درسطرهاي مختلف از قيمت استاندارد تعيين شده براي آيتم ها توسط سيستم گرفته شود همچنين در رابطه با تامين کننده اقلام مندرج در ليست منابع مي توان تعيين کرد که اين آيتم ها از سمت کارفرما تامين شده و يا پيمانکار مسئول تامين و اجراي اين اقلام مي باشد.

در سيستم مديريت پروژه مپسان در هنگام ثبت اطلاعات منابع مورد نياز جهت انجام هر فعاليات امکان استفاده از انواع مختلف منابع براي کارشناس کنترل پروژه امکان پذير مي باشد در حال حاضر انواع منابع و ريسورس هاي قابل استفاده در هنگام ثبت اطلاعات منابع عبارت اند از:
?-کالاها و مصالح مورد نياز
?-عمليات اجرايي
?-تجهيزات و ماشين آلات
?-نيروي انساني مورد نياز جهت اجرا
درنتيجه در هنگام ثبت اطلاعات منابع کارشناس کنترل پروژه مي تواند با جستجو در ليست کالاها، عمليات، تجهيزات و نيروي انساني تعريف شده در قسمت تعاريف نرم افزار پيمانکاري مپسان با جستجو بر اساس نام آيتم ها و يا گروه‌هاي سلسله مراتبي کالاها عمليات تجهيزات نيروي انساني نسبت به جستجو و انتخاب آيتم هاي مندرج در ليست منابع فعاليت مورد نظر اقدام نمايد.

ثبت اطلاعات به تفکيک مراکز اجرا/مراکز هزينه

در هنگام ثبت برآورد منابع مورد نياز جهت انجام فعاليت هاي ساختار شکست کار ممکن است کاربر ايا کارشناس کنترل پروژه نياز داشته باشد تا اطلاعات کالاها عمليات تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز جهت انجام اين فعاليت را به تفکيک مراکز اجراي مختلفي که اين فعاليت در آن هم انجام مي گردد در سيستم ثبت نمايد،لذا با توجه به امکان تعريف مراکز اجرا يا مراکز هزينه پروژه ها در نرم افزار مديريت پروژه فارسي مپسان کارشناس کنترل پروژه مي تواند چندين مورد از مراکز اجرايي مرتبط با اين پروژه را به اين فرم ثبت برآورد منابع منتسب نموده و از آنها در ثبت مقادير منابع مورد نياز استفاده نمايد و بدين ترتيب اين امکان فراهم مي‌گردد تا بتوان از مقادير کالاها، عمليات، تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز جهت انجام فعاليت هاي پروژه (علاوه بر سلسله مراتب ساختار شکست کار) بر اساس سلسله مراتب مراکز اجرا يا مراکز هزينه مرتبط با اين پروژه نيز گزارش گيري نمود.

امکان ثبت ابعاد براي مقادير آيتم ها

در موارد بسياري در هنگام ثبت اطلاعات مصالح و عمليات اجرايي مورد نياز انجام فعاليت هاي پروژه علاوه بر امکان ثبت مقادير نياز است تا به توان ابعاد مورد نظر جهت اجراي اين کار را نيز در سيستم ثبت نمود به عبارت ديگر در هنگام ثبت اطلاعات مقدار نهايي هر سطر ممکن است بر اساس ابعاد مانند طول عرض، ارتفاع، ضخامت و ضريب محاسبه شده باشد با توجه به اين نيازمندي ها اين قابليت در نرم افزار پيمانکاري آنلاين مپسان در نظر گرفته شده تا در هنگام ثبت مقادير برآورد کالا و عمليات تجهيزات و نيروي انساني يا فعاليت‌هاي شکست کار پروژه بتواندر هر آيتم مواردي مانند طول، عرض و ارتفاع را با دقت چندين رقم اعشار در سيستم ثبت نمود تا مقدار نهايي با دقت مناسب توسط سيستم محاسبه گردد.

امکان لينک کردن سطرهاي برآورد به يکديگر

يکي از مواردي که ممکن است کارشناس کنترل پروژه در هنگام ثبت اطلاعات برآورد منابع مورد نياز جهت انجام يک فعاليت به آن نياز داشته باشد قابليت ايجاد ارتباط محاسباتي بين سطرهاي مختلف برآورد آيتم هاي اجرايي مورد نياز مي باشد به عنوان مثال در موارد متعددي پس از تعيين ابعاد کلي اجراي کار برآورد موارد مختلف مصالح و عمليات اجرايي مورد نياز جهت انجام اين فعاليت بر اساس ضريب از ابعاد کلي اجراي کار قابل محاسبه مي باشد با توجه به اين نيازمندي اين قابليت در سيستم کنترل پروژه مبحث آن ديده شده تا بتوان فيلدهاي اطلاعاتي را به اين سطح هاي مختلف مندرج در برآورد به يکديگر لينک نمود علاوه بر اين در مورد فيلد هاي عددي اين امکان در نظر گرفته شده تا بتوان ضريب اي را جهت محاسبه فيلد مقصد از روي فيلد مبدا تعيين کرد بدين ترتيب کارشناس کنترل پروژه مي تواند مواردي مانند فيلدهاي طول، عرض و ارتفاع مقدار توضيحات را درسطر هاي مختلف با تعيين ضرايب به سطر مبنا که بيانگر ابعاد کلي اجرا کار مي باشد ارتباط دهد بدين ترتيب با انجام تغيير بر روي سطرهاي مبنا که بيانگر ابعاد کلي اجراي کار هستند تمامي سطرهاي محاسباتي به صورت اتوماتيک توسط سيستم به روز رساني شده و با توجه به ابعاد جديد تعيين شده توسط کاربر مقادير نهايي مصالح و عمليات اجراي و جهت انجام فعاليت جاري را منعکس خواهند کرد.

مقايسه برآورد و اجرائيات پروژه

پس از تعيين مقادير منابع مورد نياز جهت انجام هر يک از فعاليت ها شامل کالاها، عمليات، تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز، نوبت به کنترل مقادير موارد اجرا شده مطابق با برآورد از پيش تعيين شده ي آيتم هاي اجرايي مي رسد با توجه به اين موضوع اين امکان در سيستم مديريت پروژه مپسان ديده شده تا کارشناس کنترل پروژه بتواند با توجه به موارد اجرايي که در گزارش هاي نظارت بر اجراي پروژه توسط ناظران اجرايي اعلام شده است را با مقادير مندرج در برآورد آيتم هاي اجرايي پروژه مقايسه نمايد همچنين کاربر سيستم مي تواند اين گزارش را بر اساس مواردي مانند پروژه مورد نظر، گروه مورد نظر از سلسله مراتب کالا ها و عمليات، حوزه زماني اجرا و … فيلتر نمايد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید