تعريف پست هاي سازماني در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان

 

به توجه به نیاز به تعریف سلسله مراتبه سمت ها و جایگاه های سازمانی افراد مختلفی که به سیستم دسترسی دارند امکان تعریف این ساختار با توجه به سلسله مراتب رئیس و مرئوس بین افراد در این قسمت ارائه می گردد. 

پیام بگذارید