مراحل اصلي فرآيند مديريت استراتژيک

مديريت استراتژيک عبارت است از فرايند تضمين رسيدن سازمان به فوايد ناشي از استفاده از استراتژي‌هاي سازماني مطلوب. بر اساس اين بيان، يک استراتژي مطلوب مطابق با نيازمنديهاي يک سازمان در زمان مشخص تعريف مي گردد. روند مهم فرآيند مديريت استراتژيک را مي‌توان در قالب شش قدم پي درپي و دائمي زير بيان کرد :

  • تجزيه و تحليل محيطي
  • پايه گذاري جهت گيري هاي سازماني
  • هدف گذاري
  • تعيين و تدوين استراتژي ها
  • بستر سازي و اجراي استراتژي ها
  • کنترل استراتژي ها

همچنين بخوانيد : تفاوت مديريت استراتژيک و اجرايي پروژه

يک مدير استراتژيست مي بايست هم به برنامه‌ريزي و هم به کنترل بپردازد، چرا‌که تنها يک نامدير بدون برنامه ريزي، سعي در کنترل فعاليتها مي‌نمايد، پس استفاده از يک سيستم مديريت پروژه امري ضروري است. پس فرآيند مديريت استراتژيک به صورت زير تعريف مي‌گردد :

  • مديريت استراتژيک عبارت است از هنر و دانش فرمول‌بندي، اجرا و آناليز تصميمات چند بعدي، با تاکيد بر يکپارچه‌سازي عوامل مديريت، بازاريابي، امورمالي، توليد يا خدمات، تحقيق و توسعه، سيستمهاي اطلاعاتي و غيره، براي رسيدن به اهداف سازماني.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید