تعریف گروه اصلی کالا ها در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان

 

ساماندهی کالاها، عملیات، تجهیزاتو نیروی انسانی از طریق تعریف سلسله مراتب گروه های اصلی و گروه های فرعی در سیستم مدیریت پروژه مپسان امکانپذیر می باشد که در این ویدئو به توضیح در مورد تعریف گروه های اصلی کالاها و عملیات و … پرداخته می شود. 

پیام بگذارید