تعريف گروه هاي اصلي و فرعي کالا و عمليات

در نرم افزار مديريت پروژه آنلاين مپسان امکان ساماندهي اطلاعات تعاريف پايه مانند کالا ها، عمليات، تجهيزات (ماشين آلات) و نيروي انساني از طريق دسته بندي اين موارد در قالب گروه‌هاي اصلي و فرعي ارائه مي گردد.در نتيجه کاربر مي تواند گروه هاي اصلي و فرعي مربوط به اين موارد را به صورت سلسله مراتبي و n سطحي و بدون محدوديت در تعداد سطوح و اطلاعات تعارف پايه کالاها، عمليات، تجهيزات و نيروي انساني را در قالب اين گروه‌هاي سلسله مراتبي دسته بندي نمايند.لازم به ذکر است که در حال حاضر گروه هاي فرعي تنها بر روي کالاها و عمليات قابل استفاده بوده ولي گروه‌هاي اصلي در تمام موارد کالاها، عمليات، تجهيزات و نيروي انساني قابل استفاده مي باشد.

تفاوت گروه هاي اصلي و فرعي کالا و عمليات

يکي از موارد مورد نياز در هنگام تعريف گروه ها جهت ساماندهي کالاها و عمليات اين است که بسته به نياز سازمان ممکن است لازم داشته باشيم تا انواع مختلفي از گروه ها را با توجه به نوع  کالاها و عمليات مورد استفاده درطرح هاي در حال اجرا موسسات و کارخانجات ارائه کننده کالاها و عمليات مورد نظر و… دسته بندي نماييد.در نتيجه نياز خواهد بود تا دسته بندي هاي سلسله مراتبي متعددي جهت ساماندهي کالاها و عمليات تعريف نماييم که هر يک از کالاها و عمليات به کالا و خدمات مي‌تواند به يک يا چند نقطه در اين دسته بندي هاي سلسله مراتبي تعلق ميگيرد.

در نتيجه راهبر سيستم مي تواند در هنگام طراحي جهت ورود اطلاعات پايه و شروع به عملکرد سيستم يکي از اين دسته بندي هاي سلسله مراتبي کالاها و عمليات را به عنوان دسته بندي اصلي تعيين نموده وساير دسته بندي هاي سلسله مراتبي را به عنوان دسته بندي فرعي جهت تعريف گروه هاي سلسله مراتبي فرعي در سيستم تعيين نمايد.

کدينگ گروه هاي کالا، عمليات، ماشين آلات و نيروي انساني

در هنگام تعريف هر يک از گروه‌هاي کالا و عمليات و… در نرم افزار مديريت پروژه آنلاين مپسان کاربر مي تواند يک کد دو يا سه رقمي براي گروه مورد نظر تعيين نماييد در نتيجه کد کامل گروه مورد نظر از الحاق کد مستقيم اين گروه به کد کامل گروه وارد آن ايجاد خواهد شد.هر چند که نحوه محاسبه کدينگ گروه‌ها مورد گروه هاي اصلي و فرعي يکسان مي باشد ولي اهميت کدينگ گروه‌هاي اصلي در اين است که کدهاي پيش فرض کالاها، عمليات، تجهيزات و نيروي انساني به تبعيت از کد کامل گروه اصلي که در آن قرار داده شده اند محاسبه مي‌شود به عنوان مثال در صورتي که کد کامل يک گروه کالا برابر14321 باشد و طول ده رقم براي تعريف کدينگ را در نظر گرفته شده باشد کد کالاهاي ايجاد شده در ذيل گروه با کد 14321  از کد  14321100 تا14321999 به صورت اتوماتيک مقدار دهي خواهد گرديد.

سرفصل حسابداري گروه هاي اصلي کالا، عمليات، تجهيزات و نيروي انساني

يکي از امکانات نرم افزار مديريت پروژه آنلاين مپسان امکان انتصاب سرفصل هاي حسابداري مانند سرفصل‌هاي هزينه پروژه ها به گروه هاي اصلي کالا، عمليات،تجهيزات و نيروي انساني مي باشد در نتيجه با استفاده از اين قابليت در هنگام ويرايش مشخصات هر يک از اين گروه هاي اصلي مي‌توان يکي از سرفصلهاي حسابداري را به اين گروه با منتصب نمود که در نتيجه در هنگام ثبت اطلاعات سيستم به صورت اتوماتيک اين سرفصل حسابداري را به گروه اصلي مورد نظر و تمام فرزندان تعريف شده در زيرمجموعه آن منتصب مي‌نمايند مزيت ايجاد شده در هنگام انتصاب سرفصلهاي حسابداري به گروه ها اصلي کالا، عمليات و… در اينجاست که سيستم مي‌تواند هنگام صدور فاکتور در هنگام صدور فاکتور هاي خريد و يا فاکتورهاي هزينه پروژه به صورت اتوماتيک هزينه انجام شده را با توجه به مبالغ کالاها و عمليات خريداري شده بين سرفصلهاي هزينه مرتبط با کالاها و عمليات سهيم نمايد.

انتقال گروه هاي اصلي کالا و عمليات

يکي ديگر از امکانات موجود در سيستم مديريت پروژه آنلاين مپسان امکان انتقال گروههاي تعريف شده از يک محل به محل ديگر مي باشد در نتيجه با استفاده از اين قابليت يک گروه به همراه تمام زير گروه هاي تعريف شده در زيرمجموعه آن را مي‌توان به نقطه جديدي در سلسله مراتب گروه‌هاي کالا و عمليات منتقل نمود همچنين با انجام اين کار خللي در عضويت کالاها در گروه هاي مورد نظر ايجاد نشده و کالاها و عمليات تعريف شده در ذيل گروه هاي اصلي کالا، عمليات، تجهيزات و نيروي انساني مورد نظر به همراه انتقال اين سلسله مراتب گروه‌ها به نقطه جديد انتخاب شده در سلسله هاي اصلي انتقال پيدا خواهند کرد.

تعريف سلسله مراتب و اعضاي گروه هاي فرعي کالا و عمليات

<figcaption

 

تعريف گروه هاي فرعي کالاها عمليات به صورت سلسله مراتبي و مشابه تعريف گروه هاي اصلي کالاها و عمليات مي باشد. همچنين کالاها و عملياتي که متعلق به هر گروه فرعي هستند به صورت مستقيم بر روي گروه فرعي مورد نظر قابل تعريف مي باشند در نتيجه اعضاي کالاها و عمليات متعلق به مجموعه از کالاها و عمليات متعلق به گروه‌هاي فرعي والد از تجميع تمام کالا ها و عملياتي که به صورت مستقيم در گروه هاي فرعي فرزند عضويت پيدا کرده‌اند توليد و محاسبه خواهد شد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید