تعریف گروه های عملیات در نرم افزار مپسان

 
در این ویدئو به موضوع تعریف گروه های اصلی عملیات و ارتباط این گروه ها با سرفصل های حسابداری پرداخته می شود. 

پیام بگذارید