تعریف گروه های نیروی انسانی در نرم افزار مپسان

 
یکی از امکانات نرم افزار مدیریت پروژه سازمانی مپسان، امکان تعریف سلسله مراتب n-سطحی گروه ها جهت ساماندهی اطلاعات مواردی مانند کالاها، عملیات، تجهیزات و نیروی انسانی است که در این ویدئو اطلاعات بیشتری در این رابطه ارائه می گردد.

پیام بگذارید