ثبت درخواست خرید و تجهیزات در نسخه موبایل نرم افزار مپسان

 
در هنگام استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه مپسان، کاربران سیستم می توانند از طریق نسخه موبایل ماژول خرید و تدارکات نسبت به ثبت آیتم های کالا و مصالح یا تجهیزات موردنیاز در پروزه ها از طریق فرم درخواست خرید و تجهیزات اقدام نمایند. 

پیام بگذارید