ثبت و گزارش گیری از چک هاي دريافتي وپرداختي

يکي ديگر از امکانات نرم افزار آنلاين حسابداري پروژه مپسان امکان ثبت و مديريت چک هاي دريافتي و پرداختي از طريق ماژول حسابداري پروژه است کاربر از اين طريق مي تواند چکهاي دريافتي و يا چک هاي شخصي پرداختي به ساير افراد را در سيستم ثبت و مديريت کرده و همينطور اسناد حسابداري ثبت و مديريت کند.همينطور اسناد حسابداري مربوط به عملکردهاي چک از جمله تراکنش‌هاي مالي ثبت اوليه چک و تراکنش هاي مالي مربوط به عملکردهاي بعدي چک مانند واگذاري يا برگشت هم به صورت اتوماتيک در سيستم ثبت مي‌شود.

ثبت چک هاي دريافتي از ديگران

جهت ثبت چک هاي دريافتي در سيستم لازم است که در ابتدا مشخصات کلي چک مانند شماره چک ،مبلغ چک، نام بانک، شعبه، بابت(در هنگام ثبت نام شعبه و بابت کاربر مي تواند از مواردي که قبلاً در اين فيلدها ثبت نموده است استفاده نمايند) و تاريخ دريافت و سررسيد چک در سيستم ثبت شود.در مرحله بعدي لازم است که کاربر در فيلد «دريافتي از» نام حسابي که چک از ان دريافت شده است را در سيستم ثبت نمايند. در اين قسمت تمام حساب هايي که در قسمت تعريف سرفصل هاي حسابداري پروژه به عنوان حساب اشخاص تعريف شده اند قابل انتخاب خواهند بود . همچنين در فيلد اسناد دريافتني کاربر مي‌تواند يکي از حساب هايي که در قسمت تعريف سرفصل هاي حسابداري به عنوان اسناد دريافتني مشخص شده است را انتخاب نمايد.

سند حسابداري چک هاي دريافتي

در هنگام ذخيره چک هاي دريافتي سند حسابداري مربوط به تراکنش مالي چک دريافتي به صورت اتوماتيک در سيستم ثبت مي‌گردد.سند حسابداري مربوط به چک دريافتي به اين صورت است که حساب اسناد دريافتني تعيين شده توسط کاربر به شرح  مربوط به بدهکار و حساب اشخاص تعيين شده توسط کاربر که چک از وي دريافت شده است به شرح مربوطه بستانکار مي گردد همچنين کاربر مي‌تواند با استفاده از امکانات موجود در فرم سند حسابداري نسبت به بارگذاري مدارک و يا تاييد و خروج از تاييد سند حسابداري مرتبط با چک اقدام نماييد و يا با استفاده از قابليت گردش کار سند حسابداري مربوط به چک را به مراحل بعدي جهت تاييد ارسال نمايند.

ثبت چک هاي پرداختي به سايرين (چک هاي شخصي)

در هنگام ثبت چک هاي پرداختي به ساير لازم است مشخصات کلي چک پرداختي مانند شماره، مبلغ، تاريخ پرداخت، تاريخ سررسيد و فيلد بابت يا شرح چک پرداختي تعيين گردد. در هنگام ثبت فيلد بابت کاربر مي تواند از مقادير قبلي ثبت شده در اين فيلد انتخاب نماييد .همچنين جهت ثبت حسابداري لازم است که حساب مربوط به دريافت کننده چک در فيلد «واگذار شده به» از ميان حساب هايي که در قسمت تعريف سرفصل حسابداري به عنوان حساب اشخاص مشخص شده اند انتخاب گردد. همچنين فيلد «اسناد پرداختني» از ميان حساب هايي که در قسمت تعريف سرفصل هاي حسابداري با نام اسناد پرداختني تعيين شده اند بايد انتخاب گردد. همچنين لازم است که کاربر در فيلد «حساب بانکي»، حساب بانکي صادر کننده چک را از ميان حساب هاي از نوع بانک انتخاب نمايد.

سند حسابداري چک هاي پرداختي (شخصي)

در هنگام ثبت چک هاي پرداختي در حسابداري مربوط به  تراکنش مالي چک پرداختي به صورت اتوماتيک در سيستم ثبت مي گردد. در اين سند حسابداري حساب دريافت کننده چک به شرح مربوطه بدهکار و حساب اسناد پرداختني به شرح مربوطه بستانکار مي گردد. همچنين کاربر با استفاده از امکانات موجود در فرم سند حسابداري مي تواند نسبت به بارگذاري مدارک و تصاوير و يا تاييد و خروج از تاييد فرم اقدام نمايد همچنين با استفاده از قابليت گردش کار سند حسابداري مي‌تواند سند حسابداري مرتبط با چک را به مراحل بعدي جهت تاييد ارسال نمايند.

گزارش گيري و عملکردهاي قابل انجام بر روي چک

 

پس از ثبت چکهاي دريافتي و پرداختي امکان ثبت عملکردهاي مختلفي مانند واگذاري به بانک واگذاري به سايرين، وصول در بانک و يا برگشت چک هاي دريافتي و پرداختي در سيستم ديده شده است که شرح اين موارد در قسمت عملکرد هاي قابل انجام بر روي چک هاي دريافتي و پرداختي بيان شده است. «لينک» همچنين امکانات مربوط به گزارش گيري از چک هاي دريافتي و پرداختي «لينک» در قسمت مربوط به همين عنوان توضيح داده شده است.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید