عملکرد هاي قابل انجام بر روي چک هاي دريافتي و پرداختي

پس از ثبت اوليه چک هاي دريافتي و پرداختي در سيستم عملکردهاي مختلفي برروي اين چک ها قابل انجام مي باشد در اين عملکردها ممکن است که چک به ساير اشخاص و حساب‌هاي بانکي واگذار شده و نزد آنها با وصول و يا برگشت بخورد در ادامه عملکردهاي قابل انجام برروي چک هاي دريافتي و پرداختي به تفصيل بيان شده است.

انتخاب عملکرد چک بانکي

 

واگذاري چک دريافتي به بانک

با استفاده از قابليت واگذاري به بانک مي توان حساب مقصد را از بين يکي از حساب هاي که در قسمت تعريف سرفصل هاي حسابداري از نوع بانک و تنخواه انتخاب شده‌اند تعيين نمود. در نتيجه اين عملکرد اين چک در قسمت گزارشات با عنوان واگذار شده به بانک و تنخواه گروه بندي مي‌گردد ولي ثبت حسابداري مربوط به اين واگذاري تا زمان وصول چک انجام نخواهد شد.

وصول چک دريافتي

در هنگام وصول چک دريافتي لازم است که حساب بانک يا تنخواهي که چک در آن وصول شده است به همراه تاريخ وصول چک و شرح وصول در سيستم ثبت گردد. در هنگام ثبت وصول چک حساب اسناد دريافتني مربوط به اين چک بستانکار و حساب بانک يا تنخواه دريافت کننده مبلغ چک بدهکار خواهد شد.

واگذاري چک دريافتي به سايرين

در هنگام ثبت واگذاري چک به سايرين لازم است نام حساب دريافت کننده چک از ميان حساب هايي که در قسمت تعريف سرفصل هاي حسابداري به عنوان حساب اشخاص تعيين شده اند انتخاب گردد. در نتيجه در هنگام ثبت واگذاري حساب اسناد دريافتني بستانکار شده حساب شخص مورد نظر بدهکار خواهد شد.

برگشت چک دريافتي

در هنگام ثبت برگشت چک دريافتي لازم است تاريخ و شرح برگشت تعيين گردد در نتيجه ثبت اين عملکرد حساب اسناد دريافتني بستانکار شده و حساب شخص مورد نظر به مبلغ چک بدهکار خواهد شد و اين چک با عنوان برگشتي در ليست چکها قابل مشاهده خواهد بود. لازم به ذکر است که پس از ثبت برگشت چک دريافتي امکان ثبت عملکردهاي بعدي رخ داده برروي اين چک مانند واگذاري به بانک و يا وصول در بانک همچنان بر روي اين چک امکان پذير مي‌باشد.

حذف آخرين عملکرد چک دريافتي/ پرداختي

در صورتي که آخرين عملکرد مربوط به چک دريافتي يا شخصي به صورت اشتباه شده باشند و يا اينکه قصد حذف آخرين عملکرد ثبت شده برروي چک را داشته باشيد مي توانيد با استفاده از اين قابليت نسبت به حذف آخرين عملکرد ثبت شده برروي چک مورد نظر و نيز حذف سند حسابداري مربوطه اقدام نماييد.

وصول چک پرداختي (چک شخصي)

در هنگام ثبت وصول چک پرداختي لازم است تاريخ وصول چک و شرح وصول ثبت گردد، جهت ثبت سند حسابداري مربوطه حساب اسناد پرداختني موردنظر بدهکار شده و حساب بانک مربوطه بستانکار خواهد شد و به عبارتي مبلغ چک از موجودي حساب بانکي خواهد گرديد.

برگشت چک پرداختي

جهت ثبت برگشت چک پرداختي لازم است که تاريخ برگشت و شرح برگشت توسط کاربر تعيين گردد درنتيجه در سند حسابداري مربوطه حساب اسناد پرداختني موردنظر بدهکار و حساب اشخاص دريافت کننده اين چک شخصي به مبلغ چک بستانکار خواهد شد و به عبارتي مبلغ اين چک از مبالغ پرداختي به شخص مورد نظر کسر خواهد گرديد.

واگذاري چک پرداختي به بانک

در صورتي که يک چک پرداختي پيش از اين برگشت خورده باشد و در نظرش موجود باشد امکان واگذاري اين که پرداختي به ساير افراد و يا حساب هاي بانکي امکان پذير خواهد بود. در نتيجه مي توانيد چک پرداختي مورد نظر را به حساب بانکي و يا حساب اشخاص مورد نظر واگذار نموده و تاريخ و شرح واگذاري چک را ثبت نمود.در نتيجه ثبت سند حسابداري مربوطه ثبت شده.

در هنگام واگذاري چک کردن پرداخت به سايرين حساب شخص بدهکار و حساب اسناد پرداختني بستانکار خواهد شد اما در هنگام واگذاري چک پرداختي به ساير بانکها و يا شخصي ثبت حسابداري انجام نمي گردد که لازم است بعدا از طريق وصول چک ثبت حسابداري مربوطه انجام گردد در هر دو حالت واگذاري چک به ساير بانک‌ها يا ساير اشخاص لازم است که در مرحله نهايي با استفاده از ثبت اصولي چک پرداختي ثبت بدهکاري براي حساب اسناد پرداختني انجام شده و مبلغ مورد نظر حساب بانکي صادر کننده چک کسر گردد.(از طريق ثبت سند اتوماتيک توسط سيستم)

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید