آشنايي با فرآيند هاي برنامه ريزي پروژه در pmbok

پروژه انجام کاري جديد است. در بستر کسب و کار، انجام کار جديد همراه با ريسک خواهد بود. بنابراين برنامه ريزي پروژه بسيار حائز اهميت است. با توجه به بالا بودن اهميت برنامه ريزي پروژه استفاده از نرم افزار هاي مديريت پروژه امري ضروري به شمار مي رود. بيشترين فرآيندهاي مديريت پروژه مربوط به گروه فرايندي برنامه‌ريزي است. اين بدان معني نيست که اهم کار مديريت پروژه برنامه ريزي است بلکه به معني اهميت برنامه‌ريزي در پروژه است. حجم برنامه ريزي مورد نياز پروژه به محدوده پروژه، ريسک‌هاي مرتبط با پروژه و سودمندي اطلاعات توسعه داده شده در برنامه ريزي پروژه بستگي دارد.

فرايندهاي گروه فرايندي برنامه‌ريزي به فرآيندهاي مرکزي و فرآيندهاي تسهيل کننده تقسيم بندي مي شوند. فرايندهاي مرکزي با يکديگر وابستگي شفافي داشته و در اکثر پروژه ها بايد به ترتيب اجرا شوند. اين فرايندها ممکن به دفعات در زمان اجراي هر يک از حالت هاي پروژه، تکرار گردند. اين فرايندها شامل موارد زير مي باشند:

 • برنامه ريزي محدوده: اين فرايند يک بيانيه محدوده پروژه را به صورت مکتوب که در تصميمات آينده پروژه استفاده مي شود، توسعه مي دهد.
 • تعريف محدوده پروژه: اين فرايند اقلام قابل تحويل پروژه را به اجزاي کوچکتر و قابل مديريت تقسيم مي نمايد.
 • تعريف فعاليت هاي پروژه: اين فرآيند فعاليت هاي مورد نياز براي ايجاد اقلام قابل تحويل پروژه را تعريف مي کند.
 • توالي فعاليت هاي پروژه: اين فرايند وابستگي ميان فعاليت ها را شناسايي و مستند مي کند.
 • برآورد زمان فعاليت هاي پروژه: اين فرآيند دوره‌ زماني مورد نياز براي تکميل هر يک از فعاليت هاي پروژه را تعيين مي نمايد.
 • توسعه زمانبندي هاي پروژه: اين فرايند بر اساس توالي فعاليت، زمان فعاليت و منابع مورد نياز فعاليت ها يک برنامه زمانبندي براي پروژه ايجاد مي نمايد.
 • برنامه‌ريزي منابع پروژه: اين فرآيند تعيين مي‌کند که چه منبعي و به چه مقدار براي اجراي فعاليت ها مورد نياز مي باشد.
 • برآورد هزينه پروژه: اين فرآيند برآوردي از هزينه پروژه و هزينه منابع مورد نياز براي تکميل پروژه را توسعه مي‌دهند.
 • توسعه برنامه پروژه: اين فرآيند با استفاده از فرآيندهاي فوق يک مستندهماهنگي و داراي ارتباط منطقي ايجاد مي نمايد.

حتما بخوانيد: آشنايي با رويه هاي آغاز پروژه

فرآيندهاي تسهيل کننده متناسب با ماهيت پروژه استفاده مي شوند. در برخي پروژه‌ها به علت محيط آن به فرايندهاي مرتبط با ريسک پرداخته نمي شود ولي در بعضي ديگر از پروژه ها، پرداختن به فعاليت هاي ريسک از الزامات مي باشد. اين فرايند ها اجباري نمي باشند بلکه در صورت نياز به کار گرفته مي شوند. اين فرايند ها به شرح زير مي باشند:

 • برنامه ريزي کيفيت: اين فرآيند استانداردهاي کيفيت مرتبط را شناسايي کرده و الزامات آنها را پوشش مي دهد.
 • برنامه‌ريزي سازماني: اين فرآيند قوانين و مقررات، مسئوليت ها و گزارش هاي مورد نياز پروژه را شناسايي و مستند مي کند.
 • جذب کارمندان: اين فرآيند به تامين نيروي انساني مورد نياز پروژه مي‌پردازد.
 • برنامه ريزي ارتباطات: اين فرآيند اطلاعات و ارتباطات مورد نياز ذينفعان پروژه را تعيين مي کند. براي اين منظور مشخص مي گردد که چه کسي چه اطلاعاتي و به چه صورت دريافت خواهد کرد.
 • شناسايي ريسک: اين فرآيند ريسک هايي که وقوع آن ها بر پروژه تاثير خواهند داشت را تعيين مي‌کند و مستندات مربوط به ويژگي‌هاي اين ريسک ها را مستند مي نمايد.
 • کمي کردن ريسک: اين فرآيند هر يک از ريسک ها را به جهت تعيين کليه حالت هاي ممکن مورد ارزيابي قرار مي دهند.
 • توسعه پاسخگويي به ريسک: اين فرايند گام هاي مورد نياز براي پاسخگويي به تهديد هاي پروژه را تعيين مي نمايد.
 • برنامه ريزي تدارکات: اين فرايند تعيين مي کند چه چيزي در چه زماني خريداري گردد.
 • برنامه ريزي درخواست: اين فرايند مستندات لازم جهت پشتيباني از درخواست ها و منابع در دسترس را فراهم مي آورد.

منبع

راهنماي پياده سازي سريع گستره دانش مديريت پروژه ترجمه دکتر سيامک حاجي يخچالي

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید