نحوه انتقال گروه ها در نرم افزار مپسان

 
ذر صورت تمایل جهت ایجاد تغییرات در ساختار سلسله مراتبی گروه های کالا و عملیات می توان از قابلیت انتقال گروه های کالا و عملیات از یک موقعیت به موقعیت دیگر استفاده نمود. 

پیام بگذارید