گزارشات و نمودارهاي موجودي ريالي انبارها

يکي از امکانات ارائه شده در نرم افزار حسابداري پيمانکاري مپسان براي گزارشات ريالي در خصوص موجودي کالا در انبارهاي مرتبط با پروژه ها مي باشد در نتيجه با استفاده از اين قابليت ها کاربر مي تواند با انتخاب گروه کالا و انبار مورد نظر از ميان سلسله مراتب انبارها نسبت به مشاهده موجودي ريالي گروه کالاي انتخاب شده در انبار مورد نظر و زيرمجموعه هاي آن اقدام نمايند.

گزارش و نمودار خلاصه موجودي ريالي به تفکيک گروه‌هاي کالا

در نرم افزار حسابداري پيمانکاري مپسان در هنگام مشاهده موجودي ريالي به تفکيک گروه هاي کالا در اولين سطح در انبار مورد نظر (يا تمامي انبارها) مبالغ موجودي ريالي هر يک از گروه‌هاي اصلي کالا در اولين سطح گروه هاي اصلي کالا قابل مشاهده خواهند بود. در نتيجه کاربر با کليک بر روي هر يک از گروه هاي اصلي در سطح اول مي‌تواند نسبت به مشاهده موجودي ريالي کالاها در انبار مورد نظر (يا تمامي انبارها) در سطوح بعدي کالاي انتخاب شده اقدام نمايد، در هر يک از سطوح کاربر مي تواند با زدن دکمه نمودار مقادير موجودي ريالي گروه هاي کالا در اين انبار را در قالب يک نمودار گرافيکي پاي چارت مشاهده نمايد، در اين نمودار با نگه داشتن موس روي هر يک از قطعه ها مبلغ موجودي ريالي به همراه درصد به کاربر ارائه مي گردد.

گزارش ريز گردش و موجودي ريالي کالا در انبارها

پس از مشاهده مقادير موجودي ريالي گروه هاي کالا در انبار مورد نظر اين امکان در نرم افزار حسابداري پيمانکاري مپسان در نظر گرفته شده تا با کليک بر روي عنوان هر گروه ريز ريالي مبالغ گردش و مانده ي کالاهاي متعلق به اين گروه (و زير مجموعه هاي آن) را در انبارهاي موردنظر مشاهده نمود، در نتيجه در گزارش ارائه شده،تک تک کالاهاي متعلق به گروه کالاي مورد نظر که در انبار انتخاب شده داراي گردش هستند به کاربر ارائه شده و در در مورد هر يک اعداد صادره و وارده و موجودي به صورت مقداري و معادل ريالي آن به کاربر ارائه مي گردد لازم به ذکر است که در صورتي که گزينه «تجميع و نمايش جمع گردش در تمامي انبار ها» در اين گزارش تيک خورده باشد اطلاعات هر کالا در قالب تنها يک سطر که بيانگر گردش و مانده اين کالا در تمامي انبارهاي زير مجموعه انبار انتخاب شده هستند نمايش داده مي شود،همچنين در غير اين صورت با تيک زدن گزينه «نمايش عملکرد به تفکيک انبار هاي مختلف» به جاي نمايش اطلاعات کالا در يک سطر اطلاعات همين کالا در چندين سطر به تفکيک انبارها مختلف واقع شده در زيرمجموعه انبار مورد نظر به کاربر ارائه مي گردد. در اين گزارش کاربر مي تواند انبار مورد نظر را از ميان سلسله مراتب انبارها انتخاب نموده و نيز گروه کالاي مورد نظر را از ميان سلسله مراتب گروه هاي اصلي و فرعي کالا جستجو و انتخاب نمايد.

ضمناً با کليک بر روي دکمه «مشاهده گردش» بر روي هر سطر از اين گزارش سابقه ورود و خروج کالا مربوط به سطر جاري در انبار مورد نظر در قالب گزارش گردش مقداري کالا به کاربر ارائه مي گردد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید