گزارش مانده کالا نزد پيمانکاران

يکي از امکانات قابل استفاده در نرم افزار حسابداري پيمانکاري مپسان امکان کنترل موجودي کالاي مصرف نشده نزد پيمانکاران را مي باشد براي انجام اين محاسبات در مرحله اول مبالغ تحويلي  به پيمانکار با توجه به ريز کالاهاي تحويل شده به پيمانکار در هر پروژه را در قالب فرم هاي حواله انبار محاسبه مي گردد.

در ادامه مبالغ مصرف شده کالا توسط پيمانکار بر اساس فرم هاي گزارش‌هاي نظارتي ثبت شده در پروژه مورد نظر محاسبه مي گردد همچنين موارد تحويل شده مصرف نشده اي که پيمانکار به انبارهاي کارفرما باز گردانده باشد از طريق فرم هاي برگشت کالا به انبار قابل محاسبه خواهد بود، در نتيجه با داشتن مبالغ تحويلي، مصرفي و برگشتي کالاها در هر پروژه مبلغ ريالي مانده کالاها در پروژه مورد نظر قابل محاسبه خواهد شد.

محاسبه مانده کالا نزد پيمانکاران بر اساس مقادير تحويلي، مصرفي و برگشتي

يکي از موارد مهم قابل استفاده در نرم افزار مديريت پروژه آنلاي مپسان امکان کنترل مقادير و مبالغ کالا مصرف نشده نزد پيمانکاران مي باشد،اهمين اين موضوع معمولادر مواردي است که سازمان کارفرما جهت افزايش کيفيت و کاهش بهاي تمام شده نسبت به تامين کالا در پروژه‌ها اقدام مي نمايد. در نتيجه در چنين مواردي مديريت بهينه کالاي تامين شده از جانب کارفرما در پروژه ها مي تواند به کاهش هدر رفت کالا در پروژه ها و استفاده بهينه از منابع سازمان منجرب گردد،لازم به ذکر است که در هنگام محاسبه هر يک از مبالغ تحويلي، مصرفي و برگشتي مبلغ کليه مربوط به هر سطر از جمع ريز مقادير در هر پروژه در مبلغ واحد کالاها که در مشخصات کالا قابل تعيين مي باشد محاسبه مي گردد.

در اين گزارش با انتخاب يک گروه کالا از سلسله مراتب گروه هاي اصلي و فرعي کالا مي توان نسبت به مشاهده موجودي ريالي کالاهاي متعلق به اين گروه در نزد پيمانکاران مختلف و پروژه هاي در حال اجرا توسط آنها اقدام نمود، همچنين اين قابليت در اين گزارش در نظر گرفته شده است تا با انتخاب گزينه «تمام قراردادهاي هر پيمانکار تجميع شود» مبلغ ريالي مانده نزد پيمانکار براي گروه کالا انتخاب شده (تمامي کالاها) در پروژه‌هاي مختلف يک پيمانکار در يک سطر نمايش داده شود بدين ترتيب مي‌توان نماي کلي از مقادير ريالي مانده کالاي مصرف نشده نزديک پيمانکاران به دست آورده و پيمانکاري که بيشترين مانده ريالي را نزد خود دارند ملاحظه نمود.

پس از ملاحظه مبلغ ريالي عمده کالاهاي مصرف نشده نزد هر پيمانکار با انتخاب هر پيمانکار يا قرارداد در نرم افزار پيمانکاري مپسان مي توان با انتخاب پيمانکار مورد نظر ريز گردش کالاها نزد پيمانکار مورد نظر را مشاهده نمايد، همچنين در صورتي که در مرحله قبلي گردش ريالي يک گروه کالا خاص انتخاب شده باشد در اين مرحله نيز ريز عملکرد کالاهاي مربوط به همين گروه کالا به کاربر نمايش داده خواهد شد، نحوه محاسبه در اين گزارش نيز به اين صورت است که مقادير تحويلي طبق حواله هاي انبار مقادير مصرفي بر اساس گزارش هاي نظارتي ثبت شده و مقادير برگشتي طبق فرم هاي برگشت کالا به انبار ثبت در پروژه مورد نظر محاسبه شده و بر اساس اين موارد مقدار کالاي مصرف شده نزد پيمانکار محاسبه خواهد شد، در انتها با توجه بر اساس قيمت فعلي هر کالا مانده ريالي هر يک از کالاها در نزد پيمانکار مورد نظر نمايش داده مي شود لازم به ذکر است در صورتي که گزينه «گردش هر کالا در قراردادهاي مختلف تجميع شود» توسط کاربر تيک زده شده باشد به ازاي هر کالا يا يک سطر شامل عملکرد اين کار را در پروژه هاي مختلف در حال اجرا توسط اين پيمانکار به کاربر نمايش داده مي شود و در مقابل در صورتي که گزينه «گردش هر کالا به تفکيک قراردادهاي مختلف ارائه شود» تيک خورده باشد به ازاي عملکرد اين کالا در هر يک از قراردادهاي پيمانکار سطر جداگانه‌اي جهت نمايش مانده ريالي اين کالا نظر پيمانکار ارائه مي گردد،در ادامه کار با کليک روي گزينه مشاهده گردش مي تواند نسبت به دريافت گزارش گردش اين کالا اقدام نمايد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید