امکان تعریف گروه های قیمت گذاری مختلف در فرم های برآورد

در هنگام صدور صورت وضعیت های میتوان از گروه های قیمت گذاری مختلف جهت ثبت قیمت های موارد اجرا شده استفاده نمود. گروه های قیمت گذاری در قسمت متره و برآورد تعریف شده و هر یک از فرم های متره و برآورد از یکی از گروه های قیمت گذاری تبعیت می کنند. در نتیجه در هنگام صدور صورت وضعیت بر اساس یکی از گروه های قیمت گذاری، قیمت های صادر شده بر اساس لیست قیمت مندرج در فرم های متره و برآورد مرتبط درج شده و در صورت افزایش برآورد نیز مقدار افزایش یافته در قالب همین گروه قیمت گذاری ثبت می شوند.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید