برچسب : اقلام قابل تحویل پروژه

تفاوت مديريت استراتژيک و اجرايي پروژه

تفاوت مديريت استراتژيک و اجرايي پروژه

مديريت پروژه را از ديدگاه کلان مي شود به دو دسته عمده استراتژيک و اجرايي تقسيم بندي کرد. مديريت پروژه در سطح اجرايي اساساً به حيطه هاي مديريت زمان، هزينه، کيفيت، منابع انساني و مواردي از اين دست ، برمي‌گردد اما مديريت استراتژيک…