برچسب : توانمندی های مدیریت پروژه

تفاوت مديريت استراتژيک و اجرايي پروژه

تفاوت مديريت استراتژيک و اجرايي پروژه

مديريت پروژه را از ديدگاه کلان مي شود به دو دسته عمده استراتژيک و اجرايي تقسيم بندي کرد. مديريت پروژه در سطح اجرايي اساساً به حيطه هاي مديريت زمان، هزينه، کيفيت، منابع انساني و مواردي از اين دست ، برمي‌گردد اما مديريت استراتژيک…
مدیریت پروژه

برنامه مديريت پروژه دربرگيرنده چه مواردي است ؟

در نرم افزار هاي پيمانکاري مي توانيد برنامه مديريت پروژه گروه را تشريح کنيد که چه‌طور پروژه را اجرا، نظارت، کنترل و خاتمه خواهيد داد. اطلاعات معمول در برنامه مديريت پروژه عبارتند از : – چرخه حيات تعيين شده پروژه – شيوه توسعه براي تحويل…
مديريت ملزومات پروژه

برنامه مديريت ملزومات پروژه چيست ؟

برنامه مديريت ملزومات بخشي از برنامه مديريت پروژه است . اين برنامه معلوم مي‌کند که فعاليت هاي ملزومات چه طور در حين پروژه هدايت خواهند شد. مديريت فعاليت هاي ملزومات دست‌کم دربرگيرنده موردها زير ميباشد: فعاليتهاي برنامه ريزي مانند: – گردآوري يا استخراج – بررسي – طبقه بندي – اولويت‌بندي – مستند سازي – تعيين متريک ها – گزينش ساختار رديابي…