آشنايي با رويه هاي آغاز پروژه

معمولاً محدوده، اولين گام در پذيرش رسمي پروژه است. زماني که پروژه رسميت مي يابد پروژه با بيانيه مقدماتي محدوده مرتبط است. اگر چه ممکن است محدوده در مراحل بعد تعريف شود ولي مي توان کليات پروژه را تشخيص داد. پروژه ها، نتيجه يک يا چند علت مي باشند که رايج ترين اين علت ها، نياز بازار، نياز به يک خدمت جديد در کسب و کار و تقاضاي مشتري براي فناوري پيشرفته يا يک الزام قانوني مي باشند. در شروع پروژه، برخي توضيحات از محصول و يا خدمت پروژه با برنامه هاي استراتژيک سازمان مرتبط مي باشند.اطلاعات کمکي نظير نرخ بازگشت سرمايه، سهم بازار و غير به انتخاب پروژه کمک مي نمايند.

 بسياري از سازمان ها روشي را براي انتخاب پروژه در اختيار دارند. اين روش ها به دو گروه تقسيم مي شوند. ممکن است سازمان پروژه ها را بر اساس تحليل منافع، مدل‌هاي امتيازي، رويکردهاي مقايسه اي و مدل هاي اقتصادي انتخاب نمايند. روشي که از سنجش منافع استفاده مي کند معمولاً توسط سازمان هايي که چندين پروژه به آنها پيشنهاد شده است و بايد برخي را انتخاب نمايند، مورد استفاده واقع مي شود.به هرحال، برخي سازمانها، پروژه‌ها را بر اساس بهبود قابل تعريف اي در محيط عملياتي جاري ايجاد و انتخاب مي کنند نه بر اساس سنجش منافع آن پروژه ها.

حتما بخوانيد : چگونه يک تيم مديريت پروژه قوي بسازيم؟

در برخي موارد، آغاز پروژه نيازمند استفاده از قضاوت افراد خبره بخش هاي مختلف مي باشد. اين افراد خبره ممکن است از ساير بخشهاي سازمان، مشاوران خارجي، انجمن هاي حرفه اي و فني و يا گروههاي صنعتي باشند. هدف از آغاز يک پروژه، داشتن يک تفاهم براي پروژه است. هر زمان که پروژه مورد توافق واقع شد و منشور پروژه ايجاد مي‌شود. منشور پروژه سندي رسمي است که وجود پروژه را تاييد مي کند و شامل نيازمندي هاي تجاري براي انجام پروژه و همچنين شرح محصول و يا خدمتي که پروژه آن را ايجاد خواهد نمود، است. يک مدير پروژه شناسايي و به پروژه تخصيص داده مي‌شود و محدوديت ها و فرضيات پاي پروژه تعيين مي‌گردند. فرايند آغاز اين تنها در آغاز پروژه بلکه در آغاز هر فاز از پروژه به کار گرفته مي شود.

منبع

راهنماي پياده سازي سريع گستره دانش مديريت پروژه ترجمه دکتر سيامک حاجي يخچالي

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید