انواع مراکز اجرا در نرم افزار مپسان

 
جهت مدیریت سلسله مراتب مراکز اجرا یا مراکز هزینه استفاده شده در رابطه با پروژه ها می توان از مفهوم انواع مراکز اجرا استفاده نمود. خود انواع مراکز نیز می تواند از یک تعریف سلسله مراتبی مشابه (پروژه، بلوک، طبقه، واحد، اتاق و …) در پروژه های ساختمانی و یا سلسله مراتب متناظر در سایر صنایع برخوردار باشد. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید