برنامه مديريت پروژه دربرگيرنده چه مواردي است ؟

در نرم افزار هاي پيمانکاري مي توانيد برنامه مديريت پروژه گروه را تشريح کنيد که چه‌طور پروژه را اجرا، نظارت، کنترل و خاتمه خواهيد داد.
اطلاعات معمول در برنامه مديريت پروژه عبارتند از :
– چرخه حيات تعيين شده پروژه
– شيوه توسعه براي تحويل شدني هاي کليدي
– آستانه انحراف
– مديريت خط مبنا
– زمان بندي و انواع بررسي‌ها
برنامه مديريت پروژه، مشمول برنامه هاي مديريت تمامي حوزه هاي دانش به همراه جنبه هاي خاص پروژه که مستلزم تمرکز خاص ميباشند، هست. اين برنامه ها به شکل برنامه هاي فرعي مديريت بوده و عبارتند از :
– برنامه مديريت تغيير
– برنامه مديريت محدوده
– برنامه مديريت زمانبندي
– برنامه مديريت ملزومات
– برنامه مديريت هزينه
– برنامه مديريت کيفيت
– برنامه مديريت منابع
– برنامه مديريت ارتباطات
 برنامه مديريت ريسک
– برنامه مديريت تدارکات
– برنامه تعامل ذينفعان
برنامه مديريت پروژه همينطور خطوط مبنا را نيز شامل مي شود. خط مبنا هاي رايج عبارتند از :
– خط مبناي محدوده
– خط مبناي زمانبندي
– خط مبناي هزينه
– خط مبناي سنجش عملکرد (خط مبناي يکپارچه از محدوده، زمان‌بندي و هزينه)
علاوه بر اين، هرگونه اطلاعات خاص مرتبط با پروژه که براي مديريت پروژه مورد استفاده قرار ميگيرد نيز در برنامه مديريت پروژه ثبت مي‌گردد.
برنامه مديريت پروژه، خروجي توسعه برنامه مديريت پروژه در راهنماي pmbok بازنويسي ششم ميباشد. اين سند به عنوان برنامه‌ريزي اوليه پروژه انجام ميگردد و بعد از آن معمولاً تغيير و تحول نمي کند مگر اينکه تغيير و تحول مهمي در منشور، محيط يا اين که محدوده پروژه به وجود آيد.
نکات مناسب سازي
از نکات ريز براي مناسب سازي براي مديريت پروژه با نيازهاي خود، کمک بگيريد :
براي پروژه هاي بزرگ و پيچيده، هر کدام از برنامه هاي فرعي مديريت، به احتمال زياد يک برنامه مستقل جداگانه خواهد بود. در اين باره شما ميتوانيد برنامه مديريت پروژه خود را به عنوان يک پوسته با اطلاعات فقط در مورد چرخه حيات، رويکرد توسعه و بررسي هاي کليدي ارائه فرمائيد و بعد يک لينک يا ارجاع به برنامه هاي فرعي مديريت را جهت جزئيات بيشتر مهيا سازيد.
براي پروژه هاي کوچکتر، يک نقشه راه پروژه که فازهاي پروژه، تحويل شدني هاي عمده مايلستون ها و ارزيابي هاي کليدي را خلاصه مي‌نمايد ممکن است کافي باشد.
به احتمال زياد، برنامه هاي فرعي مديريت ديگري را که مربوط به ماهيت پروژه مي‌باشند، خواهيد داشت مانند برنامه مديريت فناوري، برنامه مديريت لجستيک برنامه مديريت ايمني و غيره.

حتما بخوانيد : هفت تکنيک براي زمانبندي پروژه هاي عمراني


هماهنگي
– برنامه مديريت پروژه بايستي با سندها زير هماهنگ و سازگار باشد :
– تمامي برنامه هاي فرعي مديريت
– نقشه راه پروژه
– ليست مايلستون
از اجزاي ذيل مي‌توانيد در بسط برنامه مديريت پروژه استفاده فرماييد:
چرخه حيات پروژه :
چرخه حياتي را که براي انجام پروژه، استفاده خواهد شد، توضيح دهيد. ممکن است شامل مورد ها ذيل باشد :
– نام هر فاز
– فعاليت هاي کليدي هر فاز
– تحويل شدني هاي کليدي هر فاز
– معيارهاي ورود به هر فاز
– معيارهاي خروج هر فاز
– بررسي هاي کليدي هر فاز
رويکردهاي توسعه:
رويکرد خاص اتخاذ اي براي ايجاد تحويل شدني هاي کليدي مانند رويکردهاي پيش بينانه (براي جايي که محدوده،معلوم و ثابت ميباشد) رويکردهاي تطبيقي (جايي که محدود در حال تکامل بوده و در معرض تغيير ميباشد) رويکرد هاي تکراري يا اين که افزايشي
برنامه هاي فرعي مديريت:
برنامه هاي فرعي مديريت که بخشي از برنامه مديريت پروژه هستند را ليست نماييد.
استانه انحراف محدوده:
انحراف هاي قابل‌قبول محدوده، انحراف هاي بيانگر هشدار، و انحراف هاي غير قابل قبول را تعريف نماييد.
مديريت خط مبناي محدوده:
نحوه مديريت خط مبناي محدود شامل جواب به انحراف هاي قابل قبول، هشداري يا غير قابل قبول را شرح دهيد.
استانه انحراف زمان‌بندي انحراف هاي قابل قبول در زمان بندي، انحراف هاي هشداري، و انحراف هاي غيرقابل قبول را تعريف نماييد.
مديريت خط مبناي زمانبندي:
نحوه مديريت خط مبناي زمانبندي شامل جواب به انحراف هاي قابل قبول، هشداري يا غير قابل قبول را شرح دهيد.
آستانه انحراف هزينه:
انحراف هاي قابل قبول،انحراف هاي هشداري و انحراف هاي غير قابل قبول در هزينه را تعريف نمائيد.
مديريت خط مبناي هزينه:
نحوه مديريت خط مبناي هزينه شامل جواب به انحراف هاي قابل قبول، هشدار يا غير قابل قبول را شرح دهيد.
خطوط مبنا:
کليه خط مبنا هاي پروژه را الحاق کنيد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید