تحليل سوالات بحراني درباره سازمان

بسياري از نظريه پردازان علم مديريت بر اين عقيده اند که استراتژي هاي مطلوب تدوين نخواهند شد، مگر از راه بررسي سوالات بحراني. به عبارت ديگر در اين روش مي بايست به چهار سوال بنيادين ذيل جواب داد:

مقاصد و هدف هاي سازمان چه هستند؟

جواب به اين سوال به مديريت نشان خواهد داد که سازمان بايستي در چه جهتي حرکت نمايد. يک استراتژي مطلوب، هم مقاصد و هم هدف هاي سازماني را منعکس مي کند. طي فرايند تدوين استراتژي، مديران با جوابگويي به پرسش فوق، از يک سو جواب اصلي آن را در ذهن خويش مي سپارند و از سوي ديگر ناسازگاري هاي موجود ميان مقاصد، اهداف و استراتژي هاي سازمان را به حداقل مي‌رسانند.

همچنين بخوانيد : مديريت استراتژيک يعني چه؟

در حال حاضر سازمان به چه سمتي در حال حرکت ميباشد؟

جواب دادن به اين سوال مديران را نسبت به اين که آيا سازمان در مسير تحقق هدف ها و آرمان هاي مورد نظر در حال حرکت است مطلع مي سازد و به ايشان اطلاع مي دهد که آيا سطح پيشرفت سازمان در تحقق آرمان هايش رضايت بخش ميباشد يا نه؟

درحال حاضر سازمان در چه نوع محيطي قرار دارد؟

اين سوال، محيط هاي درون و بيروني، يعني عوامل موجود در درون و بيرون سازمان رابررسي مي نمايد. از جمله آموزشديده نبودن مديريت مياني يک سازمان يک عامل داخلي و هجوم ناگهاني رقبا به بازار، يک دليل خارجي درنظر گرفته مي شود. استراتژي هاي تدوين شده در صورتي کارا محسوب خواهند شد که به اين عوامل دروني و بيروني را به صورت صحيح و کامل مورد بررسي قرار داده باشند.

براي دستيابي به اهداف سازماني در آينده، چه ميتوان کرد؟

جواب به‌اين سوال منتج به تدوين استراتژي سازمان مي‌گردد. مديران صرفا در صورتي ميتوانند جواب اين پرسش را پيدا کنند که زمان کافي براي فکر کردن به پاسخهاي سه سوال پيشين را داشته باشند. آن ها بايستي نسبت به‌اين که سازمان ميخواهد به کدام جهت برود، در حال حاضر چه اهدافي را در پيش گرفته است و اکنون در چه محيطي قراردارد، درک روشني داشته باشند.

نتيجه گيري

تدوين استراتژي براي سازمان بدون در نظر گرفتن مقدمات و انجام تحليل هاي اوليه صحيح مي تواند سازمان را سمت و سوي اشتباه سوق داده و در نهايت به افول و يا انحلال سازمان منجر گردد.يکي از روش هاي انجام بررسي و تحليل اوليه جهت تعيين استراتژي سازمان استفاده از روش سوالات بحراني در مورد سازمان مي باشد که در اين مقاله به آن پرداخته شد. جهت آشنايي با مطالب بيشتر جهت تدوين استراتژي مي توانيد مطالب تجزيه و تحليل محيط پروژه و سازمان و تعريف چشم انداز،ماموريت و ارزش هاي سازماني را مطالعه نماييد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید