تراز آزمايشي سرفصل هاي حسابداري

گزارش تراز آزمايشي سرفصلهاي حسابداري در نرم افزار حسابداري پروژه مپسان امکان مشاهده گردش و مانده حسابها را در سطوح مختلف بر اساس پارامترهاي مختلف براي کاربر فراهم مي نمايد.در اين گزارش در ابتدا نمايي خلاصه از وضعيت گردش و مانده حسابها در بالاترين سطح به کاربر ارائه مي‌شود و کاربر حالت تراز آزمايشي شش ستوني مي تواند مبالغ بدهي و بستانکاري اول دوره، گردش بدهکار و بستانکار در طي دوره و مانده بدهکار و بستانکار در انتهاي دوره را در مورد هر يک از سرفصل هاي حسابداري مشاهده نماييد.

گزارش تراز حساب ها

 

همچنين در مورد هر سرفصل حسابداري تعداد گردش‌هاي ثبت شده بر روي اين سرفصل حسابداري به کاربر ارائه شده و نيز با توجه به رنگ بندي کاربر مي‌تواند به وجود اسناد تاييد نشده در ارتباط با هر يک از سرفصل هاي حسابداري پي ببرند رنگ زمينه سبز رنگ باينگر تاييد بودن تمام اسناد مرتبط با يک سرفصل حسابداري و زير مجموعه آن و رنگ زمينه زرد رنگ بيانگر وجود اسناد تعيين شده (در حال ويرايش) بر روي اين سرفصل حسابداري و يا زير مجموعه هاي آن در بازه زماني مورد نظر مي باشد.

سال مالي و تاريخ شروع و پايان گزارش گيري

در اين گزارش سال مالي جاري به کاربر ارائه شده و کاربر مي‌تواند با استفاده از فيلد هاي «از تاريخ تا تاريخ» بازه زماني مورد نظر جهت دريافت گزارش را تعيين نمايند همچنين در نرم افزار حسابداري عمراني مپسان کاربر مي تواند با استفاده از فيلد هاي انتخاب پروژه در گزارش تراز آزمايشي حسابها خروجي اين گزارش را بر اساس پروژه مورد نظر فيلتر نمايد در نتيجه با انتخاب پروژه مورد نظر تنها آرتيکل هاي حسابداري ثبت شده در ارتباط با پروژه مورد نظر در محاسبه خروجي گزارش و محاسبه مقادير بدهي و بستانکاري اول دوره، گردش طي دوره و مانده انتهاي دوره سرفصلهاي حسابداري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فيلتر هاي پروژه و فاز اجراي پروژه

همچنين پس از انتخاب پروژه مورد نظر و زدن دکمه بروزرساني با توجه به برنامه اجرايي و ساختار شکست کار (WBS) ثبت شده برروي اين پروژه فاز هاي اصلي (سطح يک) ثبت شده بر روي اين پروژه جهت انتخاب به کاربر ارائه مي‌شود.

در نتيجه با انتخاب فاز اجرايي مورد نظر و زدن دکمه «به روزرساني» کاربر مي تواند محاسبه گردش و مانده حساب ها را بر اساس فاز اجرايي مورد نظر از پروژه جاري فيلتر نموده و گردش و مانده سرفصل هاي حسابداري مورد نظر را در طي فاز اجراي مورد نظر از اين پروژه مشاهده نمايند.

فيلتر بر اساس مرکز اجرا يا مرکز هزينه پروژه

در صورت استفاده از مراکز اجراي يا مرکز هزينه در ثبت اسناد حسابداري پروژه ها مي توان از فيلتر مرکز اجرا دريافت گزارش تراز حساب ها استفاده نمود در نتيجه در اين حالت تنها عملکرد هاي ثبت شده مرکز اجراي مورد نظر ويا زير مجموعه هاي آن (مثلاً طبقات و واحدهاي زيرمجموعه بلوک مورد نظر) درمحاسبات قرار خواهند گرفت.در نتيجه با استفاده از اين قابليت مي‌توان مبالغ هزينه شده و يا دريافتي و پرداختي را به تفکيک سرفصل هاي حسابداري در مرکز اجراي مورد نظر (مثلا بلوک يا طبقه مورد نظر) را مشاهده نمود.

انجام محاسبات در سطح کل، معين و تفصيلي، تفصيلي? و …

با توجه به اين که در نرم‌افزار حسابداري پيمانکاري مپسان امکان تعريف سرفصل هاي حسابداري در هفت سطح  کل، معين، تفصيلي و تفصيلي ? و … وجود دارد در هنگام دريافت گزارش تراز آزمايشي حساب ها مي توان سطح مورد نظر جهت انجام محاسبات را تعيين نمود به عنوان مثال در صورتي که کاربر يک حساب کل را انتخاب نموده و سطح تفصيلي و يا تفصيلي ? را به عنوان سطح مورد نظر در جهت انجام محاسبات انتخاب نمايند گردش و مانده حسابها بر اساس تمام حساب هاي تفصيلي و يا تفصيلي? زيرمجموعه حساب کل مورد نظر محاسبه شده و به کاربر نمايش داده مي شود.

استفاده از فيلدهاي سفارشي و دلخواه

با توجه به اينکه در هنگام دريافت فرم هاي چاپي گزارشات گاها نياز به درج اطلاعات اختصاصي و خاصي در زمينه کاري کارفرما مي باشد اين امکان در اين گزارش حسابداري در نظر گرفته شده است تا بتوان چندين فيلد بابت فيلد هاي داده‌هاي اختصاصي کاربر در فرم تعريف نموده و در هنگام چاپ گزارش از مقادير آنها جهت درج در فرم چاپي استفاده نمود به عنوان مثال در اين فرم يکي از فيلدهاي دلخواه با عنوان «شماره گزارش» نامگذاري شده که با ثبت مقدار آن توسط کاربر اين مقدار در فرم چاپي مربوطه در قابل درج خواهد بود.

تراز آزمايشي شش ستوني

 

طراحي فرم چاپي

با استفاده از قابليت طراحي فرم هاي چاپي توسط کاربر اين امکان وجود دارد تا کاربر ساختار گزارش را مطابق نياز خود تغيير دادهو اطلاعات مورد نظر شامل ستون ها و يا فيلدهاي داده دلخواه خود را در خروجي فرم چاپي درج نمايد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید