تعریف متصدیان نقش های گردش کار در نرم افزار مپسان

 
پس از تعریف مراحل یک گردش کار در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان امکان تعریف متصدیان نقش ها در هر یک از مراحل گردش کار فراهم می گردد. در نتیجه با محدود کردن متصدیان مجاز یک مرحله، تایید در این مرحله تنها توسط یکی از متصدیان مجاز قابل انجام خواهدبود و گردش های کاری از این نوع حدما باید تایید یکی از این افراد مجاز را جهت عبور از این مرحله دریافت نمایند. البته عبور از این مرحله با استفاده از مکانیزم هایی مانند جانشینی و یا واگذاری می تواند به سایر افراد قابل قبول توسط هر یک از متصدیان مجاز نیز سپرده شود. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید