تعریف نیروی انسانی در نرم افزار مپسان

 
جهت ثبت اطلاعات مربوط به هزینه نیروی انسانی و یا هزینه دستمزد در قسمت های مختلف نرم افزار مدیریت پروژه لازم است در ابتدا اطلاعات مربوط به نیروی انسانی مورد استفاده در پروژه ها در فرم های مربوطه تعریف گردد. پس از تعریف این اطلاعات می توان در قسمت های مختلف مانند ثبت برآورد پروژه، ثبت اجرائیات پروژه ها و یا ثبت هزینه های پروژه ها اطلاعات ثبت شده در مراحل قبلی را مورد استفاده قرارداد. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید