تفاوت مديريت استراتژيک و اجرايي پروژه

مديريت پروژه را از ديدگاه کلان مي شود به دو دسته عمده استراتژيک و اجرايي تقسيم بندي کرد. مديريت پروژه در سطح اجرايي اساساً به حيطه هاي مديريت زمان، هزينه، کيفيت، منابع انساني و مواردي از اين دست ، برمي‌گردد اما مديريت استراتژيک پروژه برنامه ريزي ها، مطالعات و تصميمات راهبردي درباره‌ي پروژه را شامل ميشود که خطوط مهم تکامل پروژه‌ها را ترسيم مي‌کنند. اين موضوعات استراتژيک را مي شود به صورت ذيل  تقسيم بندي کرد :
– مطالعات قابليت و امکان سنجي پروژه
– ساختار سازمان پروژه
– شيوه تامين منابع مالي پروژه
– مديريت پيمان پروژه
– مديريت ريسک پروژه

همچنين بخوانيد : برنامه ريزي استراتژيک چيست و چه تفاوتي با برنامه ريزي بلندمدت دارد؟


مديريت استراتژيک پروژه را مي شود به صورت زير تعريف کرد:

روندي که در آن توجيه يا عدم توجيه پروژه در بستر زمان معين ميگردد و مبتني بر خصوصيت‌هاي سازمان (نقاط قوت و ضعف) و شرايط محيطي (فرصتها و تهديد‌ها)، خط مشي ها و جهت گيري هاي کلان و يکپارچه پروژه تعيين شده، مسير دستيابي به هدف هاي پروژه ترسيم مي گردد و تصميمات چندي بعد اتخاذ مي‌شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید