توليد اتوماتيک متن ارجاع در فرم هاي گردش کار در نرم افزار مپسان

 
 
پس از تعریف مراحل گردش کار در نرم افزار مدیریت پروژه مپسان و تعریف متصدیان هر یک از مراحل گردش کار در مورد هر متصدی می توان با توجه به فعالیتی که در مورد این فرم در این گردش کار باید به انجام برساند نسبت به تولید یک متن اتوماتیک ارجاع اقدام نمود. در تولید این متن اتوماتیک می توان از مشخصات مختلف مربوط به پروژه یا قرارداد جاری و یا مشخصات مربوط به فرمی که در قالب این گردش کار در حال حرکت است استفاده نمود. در نتیجه در هنگام ارجاع فعالیت مربوط به این مرحله به کارتابل گردش کار متصدی مربوطه متن پیش فرض ارجاع با توجه به مشخصات پروژه جاری و نیز مشخصات فرم موردنظر در کارتابل فرد به وی نمایش داده خواهدشد. 
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید