ليست خلاصه فرم ها و فرآيندهاي برنامه‌ريزي در استاندارد pmbok

مقصود از گروه فرايندي برنامه‌ريزي شرح اطلاعات منشور پروژه براي ايجاد يک مجموعه جامع از برنامه‌هايي است که تيم پروژه را قادر مي‌سازد هدف هاي پروژه را تحقق بخشد. ?? فرآيند در مجموعه فرآيندي برنامه ريزي وجود دارند :
– توسعه برنامه مديريت پروژه
– برنامه ريزي مديريت محدوده
– گردآوري الزامات
– تعريف محدوده
– ايجاد ساختار شکست کار wbs
– برنامه ريزي مديريت زمان بندي
– تعريف فعاليت ها
– ترتيب فعاليت ها
– برآورد مدت زمان فعاليت ها
– توسعه زمانبندي
– برنامه ريزي مديريت هزينه
– برآورد هزينه ها
– تعيين بودجه
– برنامه ريزي مديريت کيفيت
– برنامه ريزي مديريت منابع
– برآورد منابع فعاليت
– برنامه ريزي مديريت ارتباطات
– برنامه ريزي مديريت ريسک
– شناسايي ريسک ها
– انجام تحليل کيفي
– انجام تحليل کمي
– برنامه ريزي منابع ريسک
– برنامه ريزي مديريت تدارکات
– برنامه ريزي مديريت ذينفعان
گروه فرآيندي برنامه ريزي، حداقل موردها زير را مد نظر دارد :
– شرح و روشن سازي محدوده پروژه
– توسعه يک زمانبندي واقعي
– توسعه يک بودجه واقعي
– شناسايي فرآيندهاي کيفيت محصول و پروژه
– شناسايي و برنامه ريزي منابع مورد نياز پروژه
– تعيين و برنامه ريزي نيازهاي ارتباطات
– ثبت راهکارهاي مديريت ريسک
– شناسايي نيازهاي تدارکات پروژه
– انتخاب روش تعامل اثربخش ذينفعانحتما بخوانيد : چگونه از انباشته شدن کارها در مديريت پروژه جلوگيري کنيم؟

ترکيب همه اطلاعات برنامه ريزي در نرم افزار مديريت پروژه و گروه اي از اسناد پروژه که يک پارچه و جامع مي باشند.
برنامه ريزي يک رويداد يک بار نيست. برنامه ريزي، در حين پروژه رخ ميدهد. برنامه هاي اوليه، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بيشتر، تفصيلي تر خواهند شد.
استفاده از يک سيستم اطلاعات مديريت پروژه مي تواند بر تسهيل فرايندهاي برنامه ريزي منجر گردد.
فرم هاي مورد استفاده براي مستند سازي داده ها برنامه ريزي عبارتند از :
– برنامه مديريت پروژه
 برنامه مديريت تغيير
– نقشه راه پروژه
– برنامه مديريت محدوده
– برنامه مديريت ملزومات
– مستندسازي ملزومات
– ماتريس رديابي ملزومات
– بيانيه محدوده پروژه
– سوابق احتمالات
– ساختار شکست کار wbs
– فرهنگ ساختار شکست کار
– برنامه مديريت زمانبندي
– ليست فعاليتها
– ويژگيهاي فعاليت ها
– ليست مايلستون
– نمودار شبکه
– فراورده هاي مديريت زمان
– کاربرگ برآورد مديريت زمان
– زمانبندي پروژه
– برنامه مديريت هزينه
– برآوردهاي هزينه
– کاربرگ برآورد هزينه
– کاربرگ برآورد هزينه (پايين به بالا)
– خط مبناي هزينه
– برنامه مديريت کيفيت
– متريک هاي کيفيت
– در ماتريس تخصيص مسئوليت
– نقشها و مسئوليتها
– برنامه مديريت منابع
– منشور تيم
– ملزومات منابع
– ساختار شکست منابع
– برنامه مديريت ارتباطات
– برنامه مديريت ريسک
– ثبت کننده ريسک
– گزارش ريسک
– بررسي احتمال و اثر
– ماتريس احتمال و عسل
– برگه داده هاي ريسک
– نرم‌افزار رئيس تدارکات
– استراتژي تدارکات
– معيارهاي تعيين منبع
– استراتژي تدارکات
– برنامه تعامل ذينفعان
بعضي از اين فرم ها به صراحت در راهنماي pmbok بازنويسي ششم توضيح داده نشده‌اند ولي در برنامه ريزي و مديريت يک پروژه اثر گذار مي‌باشند.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید