مديريت ارزش کسب شده (EVM) چيست و چرا اهميت دارد؟

مديريت ارزش کسب شده (EVM) چيست؟

يک تکنيک مديريت پروژه براي اندازه گيري عملکرد و پيشرفت پروژه به شيوه اي هدفمند است. اين تکنيک يکي از مؤثرترين رويکردهاي مديريت محسوب مي شود.

EVM در تمام سطوح مديريت يک ديد زودهنگام نسبت به مشکلات مربوط به هزينه و زمان براي شما فراهم مي کند. هم چنين مبنايي براي ارزيابي پيشرفت کار از لحاظ عملکرد فني، زمان و هزينه بر اساس برنامه پايه (Base plan) فراهم مي کند. با استفاده از مديريت ارزش کسب شده مي توانيد داده هايي براي مديريت فعال جمع آوري کنيد و خلاصه اي از تصميم گيري هاي مؤثر در اختيار داشته باشيد.

مزاياي مديريت ارزش کسب شده چيست؟

مديريت ارزش کسب شده، مقوله اي فراتر از پيگيري يک پروژه عادي است و به پرسش هاي زير پاسخ مي دهد:

آيا به پيشرفتي که مي خواستيم در پروژه داشته باشيم رسيده ايم؟

چه زماني قرار است پروژه را به اتمام برسانيم؟

مديريت ارزش کسب شده به شما کمک مي کند تا به طور دقيق بتوانيد جايگاه خود را در مسير پيشرفت پروژه بشناسيد و زمان اتمام پروژه را پيش بيني کنيد.

اصل اساسي در مديريت ارزش کسب شده برابري ارزش کار انجام شده و بودجه اختصاص داده شده به آن مي باشد. در ادامه به برسي چند مفهوم کليدي در مقوله مديريت ارزش کسب شده مي پردازيم

پيشرفت ريالي (Planned Value)

عبارت است از بودجه پذيرفته شده براي تکميل مقدار کار برنامه ريزي شده تا يک تاريخ مشخص.

پيشرفت واقعي يا ارزش کسب شده (Earned Value)

عبارت است از بودجه مصوب براي کار انجام شده واقعي تا يک تاريخ مشخص.

هزينه هاي واقعي پروژه (Actual Costs)

هزينه هايي که براي انجام يک کار تا تاريخ مشخصي صرف شده است.

براي توصيف برنامه و عملکرد هزينه پروژه با EVM، بايد از شاخص هاي زير استفاده کنيد:

  • واريانس برنامه (SV): واريانس برنامه در واقع تفاوت مقدار کاري که در واقعيت انجام شده با مقدار کاري است که مطابق برنامه بايد انجام مي شده است. واريانس مي تواند مطابقت پروژه و برنامه را به وضوح نشان دهد وبيان گر شرايط زمان بندي برنامه است.
  • واريانس هزينه (CV): واريانس هزينه همان تفاوت مقدار بودجه اختصاص داده شده به يک کار مشخص که بايد انجام شود با مقداري است که در واقعيت به کار اختصاص داده شده است. بنابراين اين معيار مشخص مي کند که آيا اين پروژه مطابق با بودجه است يا خير.
  • شاخص عملکرد برنامه (SPI): اين شاخص نسبت بودجه مصوب براي کاري است که انجام شده به بودجه مصوب براي کاري است که در ابتدا برنامه ريزي شده است. شاخص عملکرد برنامه راندمان زماني پروژه را به صورت نسبي اندازه گيري مي کند.
  • شاخص عملکرد هزينه (CPI): رابطه بين بودجه هاي مصوب براي کارهايي که اجرا شده به بودجه اي که در واقعيت براي اين کار مصرف شده است. اين کار يک اندازه گيري نسبي از راندمان هزينه پروژه است و مي توان از آن براي برآورد هزينه باقي مانده کار استفاده کرد.

اگر شما در نقش يک مدير پروژه، از نرم افزارهاي مديريت پروژه مانند نرم افزار مديريت پروژه مپسان استفاده کنيد، خواهيد ديد که چگونه کار مديريت ارزش کسب شده، مديريت هزينه و حسابداري هزينه را با سهولت، سرعت و دقت بيشتري انجام مي دهيد. هم چنين بار مسئوليت خود را به ميزان بسيار زيادي کاهش خواهيد داد. با استفاده از اين نرم افزار، مي توانيد مراحل تجزيه و تحليل ارزش را انجام دهيد. شما مي توانيد با شناخت مزاياي مديريت ارزش کسب شده، کار مديريت آن را بهتر انجام دهيد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید