مروري بر برنامه مديريت تغييرات پروژه در استاندارد pmbok

برنامه مديريت تغييرات، يکي از اجزاي برنامه مديريت پروژه است . اين برنامه توضيح مي‌دهد تغيير چه طور در پروژه مديريت مي گردد که در صورت استفاده از نرم افزار پيمانکاري حرفه اين اين برنامه به راحتي قابل ثبت و استفاده است. اطلاعات معمول عبارتند از:
* ساختار و اعضاي کميته کنترل تغيير
* تعاريف تغيير و تحول
* کميته کنترل تغيير:
– نقشه ها
– مسئوليت ها
– اختيار
* فرايند مديريت تغيير:
– ارائه درخواست تغيير
– ردگيري درخواست تغيير
– بازبيني درخواست تغيير
– شرايط درخواست تغيير
برنامه مديريت تغيير با اين موردها در ارتباط است :
* سابقه تغييرات
* فرم درخواست تغييرات
اين برنامه اطلاعات را براي موارد ذيل مهيا مي کند:
* برنامه مديريت پروژه
برنامه مديريت تغييرات، بخشي از برنامه مديريت پروژه ميباشد و به همين ترتيب، خروجي فرايند توسعه برنامه مديريت پروژه در راهنماي pmbok بازنويسي ششم است. اين سند يک بار تنظيم مي گردد و معمولاً تغيير نمي نمايد.

حتما بخوانيد : آشنايي با فرآيند هاي نظارت و کنترل پروژه در PMBOK

اجزاي برنامه مديريت تغييرات مي‌تواند به شرح ذيل باشد:


رويکرد مديريت تغييرات تعريف تغييرات: ميزان کنترل تغيير و نحوه يکپارچه‌سازي کنترل تغيير با ديگر جنبه هاي مديريت پروژه را توضيح دهيد.
– تغيير زمان بندي: تغيير زمان بندي را نسبت به تجديد نظر زمان‌بندي تعريف کنيد. ازجمله چه زماني لازم است يک انحراف زمان‌بندي، فرآيند کنترل تغيير را در راستاي تهيه يک خط مبناي دوباره، طي نمايد.
– تغيير بودجه: تغيير بودجه و به روزرساني دارايي را تعريف نمائيد. از جمله چه زماني لازم است يک انحراف بودجه، فرايند کنترل تغيير را در راستاي تهيه يک ختط مبناي دوباره، طي نمايد.
– تغيير محدوده: تغيير محدوده را نسبت به جزئيات طبيعي تعريف نمائيد. از جمله چه زماني لازم است يک انحراف محدوده، فرآيند کنترل تغيير را در راستاي تهيه يک ختم بناي دوباره، طي نمايد.
– تغيير اسناد پروژه: چه زماني به روزرساني اسناد مديريت پروژه يا ديگر اسناد پروژه لازم است از طريق فرآيند کنترل تغيير در راستاي تهيه يک خط مبناي دوباره، انجام شود.
کميته کنترل تغيير:
– اسم : اسم شخص
– نقش: مقام او در کميته ي کنترل تغيير
– مسئوليت: مسئوليت ها و فعاليت هاي مورد نياز نقش
– اختيار: سطح اختيار براي پذيرش يا عدم پذيرش تغييرات
فرآيند کنترل تغيير:
ارائه درخواست تغيير: توضيح فرايند مورد استفاده براي ارائه درخواست‌هاي تغيير


ردگيري درخواست تغيير: توضيح فرآيند ردگيري درخواست‌هاي تغيير از ارائه تا وضعيت نهايي.


ارزيابي درخواست تغيير: توضيح فرآيند مورد استفاده براي نظارت درخواستهاي تغيير شامل بررسي اثر بر اهداف پروژه مانند زمانبندي، محدوده، هزينه و غيره.


نتيجه درخواست تغيير: تشريح حاصل محتمل مانند تاييد، تعويق يا عدم تاييد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید