نحوه ثبت واحد عملیات در نرم افزار مپسان

 

در این ویدئو در مورد شیوه تعریف واحدهای مورد استفاده در تعریف عملیات و یا خدمات مورد استفاده در نرم افزار مپسان توضیح داده خواهدشد. 

پیام بگذارید