نحوه ثبت پروژه جدید در نرم افزار مپسان

 
در این ویدئو با نحوه ثبت یک پروژه جدید و ثبت اطلاعاتی مانند دسته بندی کلی پروژه و مرکز اجرایی که پروژه در آن اجرا می گردد آشنا خواهید شد. 

پیام بگذارید