گزارش گردش و موجودي کالا در انبارها

پس از ثبت ورود و خروج کالاها از طريق فرم هاي مختلف مربوط به انبار از جمله رسيد، انتقال، فاکتور هاي خريد و فروش در نرم افزار حسابداري پيمانکاري مپسان امکان دريافت گزارشات مقداري موجودي و گردش کالاها در انبار امکان پذير مي باشد در نتيجه در اين قسمت با انتخاب هر يک از انبارها و نيز هر يک از سلسله مراتبي  کالا مي توان موجودي کالاهاي متعلق به گروه کالاي مورد نظر (زيرمجموعه آن ) را در انبار مورد نظر مشاهده نمود.

انتخاب از سلسله مراتب انبارها جهت دريافت گزارش گردش و موجودي

همانگونه که در قسمت تعريف سلسله مراتب انبار ها در نرم افزار حسابداري پيمانکاري مپسان توضيح داده شد، امکان تعريف انبار هاي اصلي و سلسله مراتب واحدها و بخش‌هاي زيرمجموعه اين انبارها در اين سيستم در نظر گرفته شده است در نتيجه به ازاي هر شهرستان  مي‌توان انبارهاي واقع شده در اين شهرستان را ذيل انبار شهرستان تعريف نمود همچنين در مورد هر يک از انبارها مي توان و واحدهاي مختلف انبار را مانند سوله ها، واحدها و قفسه‌هاي واقع شده در انبار مورد نظر را در ذيل آن تعريف نمود، البته در صورت استفاده از اين قابليت لازم است که آخرين سطح انبار مورد نظر جهت تعيين محل وارد شدن ويا خارج شدن کالا در سيستم ثبت گردد.به اين ترتيب کاربر مي‌تواند در هنگام دريافت گزارش موجودي از موجودي کل  انبارهاي شهرستان يا موجودي هريک از اين انبارها و يا هر يک از سوله ها و يا واحد هاي واقع شده در يک انبار گزارش گيري نمايند.

مشاهده موجودي به صورت تجميعي و يا به تفکيک انبار هاي مختلف

با توجه به امکان تعريف انبارهاي متعدد و سلسله مراتبي در نرم افزار حسابداري عمراني مپسان در هنگام دريافت گزارش موجودي ممکن است کاربر نياز داشته باشد تا موجودي هر کالا را به صورت تجميعي از تمام انبار ها و يا به تفکيک انبارها مختلف مشاهده نمايد. در نتيجه در حالت تجمعي با انتخاب يک انبار کلي موجودي هر يک از کالاها در تمامي انبارهاي واقع شده در زير مجموعه انبار مورد نظر جمع بسته شده و به ازاي هر يک از کالاها يک سطر شامل کل موجودي در تمامي انبارهاي زير مجموعه نمايش داده خواهد شد.اما در حالت به «تفکيک» در رابطه با هر يک از کالاها به ازاي هر يک از انبارهاي زيرمجموعه انبار مورد نظر که اين کالا در آن گردش داشته باشد در يک سطر جداگانه نمايش داده شده،در نتيجه در حالت به «تفکيک» در رابطه با هر کالا کاربر بايد گردش و مانده موجودي اين کالا را در چندين سطر به تفکيک انبارهاي واقع شده در زيرمجموعه انبار انتخاب شده ملاحظه نمايد.

انتخاب از سلسله مراتب گروه هاي اصلي و فرعي کالا

همانگونه که در قسمت تعريف سلسله مراتب گروه هاي اصلي و فرعي کالا توضيح داده شده هر کالا بايد در يک گروه در سلسله مراتب گروه هاي اصلي کالا ها عضويت داشته باشد همچنين هر کالا مي‌تواند در چندين گروه مختلف از گروه هاي فرعي تعريف شده براي کار ها عضويت داشته باشند. در نتيجه در هنگام دريافت گزارشات موجودي کالا مي‌توان هر يک از گروه هاي اصلي و يا فرعي تعريف شده در سلسله مراتب گروه‌هاي اصلي و فرعي را انتخاب نمود و در نتيجه با انتخاب اين گروه در خروجي گزارش تمامي کالاهايي که به صورت مستقيم در اين گروه عضويت داشته و يا به يکي از گروه هاي زير مجموعه آن عضويت دارند نمايش داده مي شوند.

نمايش مقدار معادل با توجه به ابعاد استاندارد کالا

همانطور که در قسمت مديريت کالا و عمليات توضيح داده شد، نرم افزار حسابداري پيمانکاري مپسان اين امکان را به کاربر ارائه مي نمايد تا ابعاد مورد نياز در مورد هر کالا را تعريف نموده و نيز ابعاد  استاندارد مورد استفاده که در حالت عادي در مورد يک کالا به کار مي رود را ثبت نمايد. به عنوان مثال در صورت در نظر گرفتن واحد متر براي کالاها از يک نوع تيرآهن و ميلگرد لازم است که علاوه بر تعداد تيرآهن و ميلگرد وارد شده طول هر يک از اين اقلام نيز(که عموما برابر ?? متر است) در سيستم ثبت گردد در نتيجه سيستم به کاربر اين امکان را مي دهد تا در هنگام ورود و خروج هر کالا از جنس تيرآهن و ميلگرد طول هر شاخه آن را تعيين نموده و به صورت پيش فرض طول ??متر را جهت ثبت اطلاعات پيشنهاد نمايد.

نمايش مقدار معادل با توجه به ابعاد استاندارد کالا

همچنين در گزارش موجودي کالا ستوني به عنوان مقدار معادل در نظر گرفته شده تا با توجه به ابعاد پيش فرض کالا، تعداد کالا در انبار را بر اساس مقدار عرفي مورد استفاده به کاربر نمايش دهد در نتيجه در صورت وجود ??? متر از کالاي  ميلگرد مقدار معادل ??شاخه (شاخه ??متري) به کاربر نمايش داده خواهد شد.

نمايش مقادير وارده و صادره تاييد نشده

با توجه به امکان تاييد و خروج از تاييد در فرم هاي مختلف نرم افزار حسابداري پيمانکاري مپسان از جمله فرم‌هاي رسيد، حواله و انتقال کالا بين انبار ها و فرم‌هاي فاکتور خريد و فروش و… ممکن است داده هاي ثبت شده در برخي از فرم هاي رسيد و حواله مربوط به کالاها و انبار هاي مورد نظر نهايي نبوده و در وضعيت ويرايش (تاييد نشده) قرار داشته باشد در نتيجه سيستم با نمايش مقادير وارده و صادره تاييد نشده به کاربر هشدار مي‌دهد که برخي از گردش هاي ثبت شده برروي اين کالاها نهايي نبوده و فرم هاي مربوطه هنوز تاييد نشده اند.لازم به ذکر است که مقادير تاييد نشده گردش انبار ها درحال حاضر در محاسبه موجودي نهايي فعليه انبار هاي مورد نظر مورد استفاده قرار نمي گيرند.

گزارش گردش کالا در انبارهاي مورد نظر

پس از انتخاب کالا و انبار مورد نظر با زدن دکمه مشاهده گردش ليست گردش اين کالا در انبار يا انبار هاي مورد نظر به کاربر نمايش داده مي شود،رنگ بندي زمينه در سطر هاي اين ليست بيانگر در وضعيت تاييد بودن يا در حال ويرايش بودن فرم هاي گردش انبار مرتبط مي باشد همچنين مقادير وارده، صادره و مانده  ارائه شده در هر سطر بر حسب واحد اصلي کالا بوده و در صورت استفاده از ابعاد استاندارد يا ابعاد پيش فرض در مورد اين کارها مقدار معادل بر اساس ابعاد استاندارد(مثلا شاخه ??متري در مورد تير آهن) به کاربر نمايش داده مي شود. لازم به ذکر است که در صورتي که انبار مورد نظر داراي انبار هاي زيرمجموعه (مانند سوله،اتاق،واحد و قفسه و…) باشد گردش کالا هاي انجام شده بر اساس ورود و خروج کالا به هريک از اين واحدهاي زيرمجموعه به کاربر ارائه مي گردد همچنين با توجه به اينکه ممکن است در قالب قرارداد ها و پروژه هاي مختلفي ورود و خروج کالا به يک انبار انجام شده باشد در هر سطر امکان نمايش شماره قرارداد پروژه مربوط به اين گروه خروج کالا ارائه مي گردد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید