برچسب : رهبری

تفاوت مديريت استراتژيک و اجرايي پروژه

تفاوت مديريت استراتژيک و اجرايي پروژه

مديريت پروژه را از ديدگاه کلان مي شود به دو دسته عمده استراتژيک و اجرايي تقسيم بندي کرد. مديريت پروژه در سطح اجرايي اساساً به حيطه هاي مديريت زمان، هزينه، کيفيت، منابع انساني و مواردي از اين دست ، برمي‌گردد اما مديريت استراتژيک…
پروژه بحراني

چگونه مي توانيد يک پروژه بحراني را نجات دهيد؟(قسمت اول: به اين 10 سؤال پاسخ دهيد

مهارت بازسازي پروژه هاي در حال شکست يک مهارت اجباري براي مدير پروژه است. يکي از کليدهاي موفقيت پروژه توانايي واکنش نشان دادن به…