برچسب : نرم-افزار-حسابداری-ساختمان-سازی-نرم-افزار-مدیریت-پروژه

مديريت ملزومات پروژه

برنامه مديريت ملزومات پروژه چيست ؟

برنامه مديريت ملزومات بخشي از برنامه مديريت پروژه است . اين برنامه معلوم مي‌کند که فعاليت هاي ملزومات چه طور در حين پروژه هدايت خواهند شد. مديريت فعاليت هاي ملزومات دست‌کم دربرگيرنده موردها زير ميباشد: فعاليتهاي برنامه ريزي مانند: – گردآوري يا استخراج – بررسي – طبقه بندي – اولويت‌بندي – مستند سازي – تعيين متريک ها – گزينش ساختار رديابي…