کنترل کالای تامین کارفرما

گزارش مانده کالا نزد پيمانکاران

يکي از امکانات قابل استفاده در نرم افزار حسابداري پيمانکاري مپسان امکان کنترل موجودي کالاي مصرف نشده نزد پيمانکاران را مي باشد براي انجام…