تایید پیشرفت فعالیت های پروژه

ثبت و استفاده از نظرات پرتکرار در هنگام تایید پیشرفت فعالیت ها

مدیر پروژه و سایر اقراد دارای دسترسی تایید فعالیت های پروژه در هنگام مشاهده و تایید توضیحات و درصدهای پیشرفت ارسالی در…