ثبت پیشرفت فعالیت های پروژه

امکان مشاهده سوابق و مدارک همه فعالیت ها و فعالیت های کلیه کاربران یک پروژه

در این ویدئو نحوه مشاهده مدارک و توضیحات ارسالی در سایر مراحل پروژه و همچنین نحوه مشاهده اطلاعات فعالیت های کلیه کاربران…

ثبت و استفاده از نظرات پرتکرار در هنگام تایید پیشرفت فعالیت ها

مدیر پروژه و سایر اقراد دارای دسترسی تایید فعالیت های پروژه در هنگام مشاهده و تایید توضیحات و درصدهای پیشرفت ارسالی در…