برنامه مديريت ملزومات پروژه چيست ؟

برنامه مديريت ملزومات بخشي از برنامه مديريت پروژه است . اين برنامه معلوم مي‌کند که فعاليت هاي ملزومات چه طور در حين پروژه هدايت خواهند شد. مديريت فعاليت هاي ملزومات دست‌کم دربرگيرنده موردها زير ميباشد:
فعاليتهاي برنامه ريزي مانند:
– گردآوري يا استخراج
– بررسي
– طبقه بندي
– اولويت‌بندي
– مستند سازي
– تعيين متريک ها
– گزينش ساختار رديابي
فعاليت هاي مديريتي مانند:
– پيگيري
– گزارش دهي
– رديابي
– تاييد
– انجام مديريت پيکربندي
برنامه مديريت ملزومات، اطلاعات را براي موارد ذيل آماده مي سازد:
– مستند سازي ملزومات
– ماتريس رديابي ملزومات
– برنامه مديريت کيفيت
– ثبت کننده ريسک
برنامه مديريت انتظامات يک خروجي از فرآيند برنامه ريزي مديريت محدوده در راهنماي pmbok بازنويسي ششم ميباشد. اين برنامه يک بار تهيه و تنظيم مي‌گردد و معمولاً تغيير تحول نمي نمايد.
اجزاي برنامه مديريت ملزومات مي تواند دربرگيرنده اين موارد باشد
جمع آوري ملزومات: روش جمع آوري يا استخراج ملزومات را شرح دهيد. تکنيکهاي مانند طوفان مغزي، مشاهده، مصاحبه و غيره را در نظر بگيريد.
بررسي ملزومات: شيوه تحليل ملزومات براي اولويت‌بندي، طبقه‌بندي و تاثيرگذاري بر رويکرد محصول يا اين که پروژه را توضيح دهيد.
طبقه بندي ملزومات دسته بندي هاي موجود براي ملزومات، مانند کسب و کار، ذينفع، کيفيت و غيره را معلوم فرماييد.
مستند سازي ملزومات: شيوه مستندسازي ملزومات را تعريف فرمائيد.
اولويت بندي ملزومات: رويکرد اولويت بندي براي ملزومات را مشخص فرماييد. ملزومات خاصي غير قابل مذاکره خواهد بود البته ممکن است داشتن ملزومات ديگر خوب باشد، اما براي قابليت کارکرد ضروري نباشند.
متريک هاي ملزومات: متريک هايي را که لازمات در مقابل آن‌ها مورد سنجش قرار خواهند گرفت، مستند نماييد.
قابليت رديابي ملزومات: اطلاعات مربوط به پيوند ملزومات از منشا خودبه تحويل شدني هايي که آن ها را برآورده مي‌سازند را معلوم نمائيد.
پيگيري ملزومات: توضيح دهيد که چند وقت به چند وقت و چه تکنيک هايي براي پيگيري پيشرفت در ملزومات به کار برده خواهند شد.
گزارش‌دهي ملزومات: روش اعمال گزارش دهي در ارتباط ملزومات و تواتر چنين گزارش دهي را تعريف فرماييد.
اعتبارسنجي ملزومات: نحوه هاي مختلفي مانند بازرسي، حسابرسي، نمايش، آزمايش و غيره

با توجه به توضيحات بالا استفاده از نرم افزار مديريت پروژه باعث تسريع در روند برنامه ريزي ملزومات پروژه مي شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید