تعريف سرفصل هاي حسابداري نرم افزار مديريت پروژه مپسان

حسابداري پروژه در واقع عمل ايجاد امور مالي براي پيگيري پيشرفت مالي پروژه ها مي باشد. حسابداري پروژه اين امکان را به شما مي دهد تا بر پروسه پيشرفت مالي پروژه به صورت جدا از حسابداري استاندارد سازماني نظارت کنيد. يکي از نياز هاي حسابداري پيمانکاري در نرم افزار حسابداري تعريف پروژه ها و گزارش گيري دقيق هزينه ها و درآمد هاي هر پروژه بصورت مجزا مي باشد، با توجه به اين که هر پروژه ممکن است بقدري بزرگ باشد که حساب هاي بانکي مستقل، تنخواه و صندوق مستقل نيز داشته باشد تفکيک کليه امور هر پروژه ضروري بنظر مي رسد.

سيستم نرم افزار حسابداري پروژه هاي عمراني مپسان، امکان تعريف سرفصل هاي حسابداري را براي شما فراهم مي کند. به اين معنا که شما مي توانيد اين سرفصل ها را به صورت دلخواه يا بر اساس نظر مشاور مالي سازمان و بر اساس نياز سازمان خود، شخصي سازي و طراحي کنيد. اين در حالي است که برخي از نرم افزارهاي حسابداري پروژه امکان تعريف سرفصل هاي حسابداري را براي کاربر فراهم نکرده، يا تنها شامل چند سرفصل از پيش تعيين شده هستند. در نتيجه کاربر نمي تواند سرفصل ها را مطابق نياز خود تعريف کند.

اين نرم افزار امکان تعريف سرفصل ها را تا 7 سطر فراهم مي کند. به عنوان مثال شما مي تواند سطر اول را به حساب هاي کل،‌ تواند سطر دوم را به حساب هاي مالي، تواند سطر سوم را به حساب هاي تفصيلي و سطر چهارم تا هفتم را به حساب هاي تفصيلي 2، 3، 4 و 5 اختصاص دهيد.

به جاي اين کار مي توانيد سطر اول را به گروه هاي حساب مانند حساب هاي دارايي، حساب هاي بدهي، حساب هاي هزينه، حساب هاي درآمد اختصاص دهيد. سطر دوم را به حساب هاي کل، سطر سوم حساب هاي معين، سطر چهارم حساب هاي تفصيلي و سه سطر باقيمانده را به حساب هاي تفصيلي 2، 3 و 4 اختصاص دهيد. در ادامه به معرفي قابليت هاي نرم افزار حسابداري پيمانکاري ساختمان مپسان مي پردازيم:

1- قابليت تعريف سرفصل هاي حسابداري تا هفت سطح

در نرم افزار مديريت پروژه مپسان اين امکان در نظر گرفته شده است که بتوانيد سرفصل هاي حسابداري را منتقل کنيد. به عنوان مثال مي توانيد يک سرفصل معين را از داخل يک حساب کل به حساب کل ديگر به سادگي منتقل کنيد. با اين کار سرفصل مربوطه به همراه تمام زيرمجموعه ها و اسناد الصاق شده به آن به صورت خودکار منتقل مي شود.

2- تعيين دسترسي افراد به سرفصل هاي حسابداري

در هنگام استفاده از اين سيستم حسابداري مي توانيد براي هر يک از سرفصل هاي حسابداري، ليست افرادي که مجاز به دسترسي به آن هستند را تعيين کنيد. اين افراد از طريق دسترسي به اين سرفصل ها مي توانند عمليات هاي دريافت، پرداخت و واريز هزينه ها را براي تنخواه هاي مجاز انجام دهند و هم چنين گردش تنخواه خود را مشاهده کنند.

3- قابليت تعريف نوع حساب

شما مي توانيد نوع حساب ها را در هر يک از سرفصل ها تعريف کنيد. يک حساب به همراه تمام زير مجموعه هاي آن از يک نوع خواهند بود. به عنوان مثال وقتي شما نوع يک حساب را حساب اشخاص تعريف مي کنيد، تمام زير مجموعه هاي آن نيز از نوع حساب اشخاص خواهند بود. در ادامه هريک از انواع حساب ها را به شما معرفي مي کنيم:

حساب اشخاص

اين نوع حساب به هر يک از اشخاص پروژه امکان مي دهد که دريافت و پرداخت وجه يا چک به ساير حساب ها را انجام دهند. بنابراين ساير عملکردهاي چک مانند واگذاري، وصول يا برگشت آن نيز از اين طريق اين حساب ها انجام مي شود. هم چنين در سندهاي هزينه اشخاص، اين افراد به عنوان کسي که هزينه ها را انجام داده اند مشخص مي شوند. در هنگام ثبت هزينه در سند هزينه نيز براي اين اشخاص بستانکاري ثبت مي شود.

حساب هاي اسناد دريافتني و اسناد پرداختني

اين حساب ها در مواقع ثبت چک هاي دريافتني و پرداختني مورد استفاده قرار مي گيرند. در نتيجه در هنگام دريافت يک چک از مشتري، به صورت خودکار مشتري بستانکار و حساب اسناد دريافتني بدهکار محسوب مي شود. در مقابل در هنگام وصول يا برگشت چک حساب اسناد دريافتني به صورت خودکار توسط سيستم بستانکار ثبت مي شود. همين طور وقتي شما يک چک به مشتري مي دهيد و به يکي از پرسنل واگذار مي کنيد، حساب اسناد پرداختني بدهکار و آن شخص بستانکار ثبت مي شود. همين طور در هنگام وصول يک چک ثبت معکوس انجام مي شود. تمام اين کارها به صورت خودکار توسط سيستم حسابداري پيمانکاري مپسان انجام مي شود.

حساب هاي بانکي و حساب هاي تنخواه

اين حساب ها در اسناد دريافت و پرداخت وجه و همين طور اسناد واريز و برداشت قابل استفاده هستند. در نتيجه به راحتي مي توانيد دريافت و پرداخت هايي که توسط اشخاص از اين حساب هاي بانکي انجام شده و هم چنين انتقال وجوه بين حساب هاي بانکي و حساب هاي تنخواه را در سيستم به سادگي ثبت کنيد. همين طور در هنگام وصول چک نيز چک وصول شده وارد يکي از حساب هاي بانکي شده و حساب بانکي مورد نظر بدهکار مي شود و اين بدهکاري به صورت اتوماتيک در سيستم ثبت مي شود.

حساب هاي حسن انجام کار

در هنگام صدور صورت وضعيت وقتي به عنوان مثال مي خواهيد 10 درصد از بستانکاري هاي يک پيمانکار به حساب حسن انجام کار همان پيمانکار وارد شود، يعني 90 درصد خودش بستانکار مي شود و 10 درصد حسن انجام کار را برايش اعمال کنيد، مي توانيد از اين نوع حساب استفاده کنيد تا سيستم به صورت اتوماتيک اين کار را انجام مي دهد.

حساب هاي هزينه

در ثبت حساب هاي اسناد هزينه متفرقه و اسناد هزينه شخصي مورد استفاده قرار مي گيرند. کاربر مي تواند به راحتي مبلغ هزينه را انتخاب کند و مبلغ هزينه را ثبت کند. در اين صورت حساب هزينه به آن مبلغ بدهکار خواهد شد. به سادگي و به صورت اتوماتيک اين ثبت حسابداري انجام خواهد شد.

حساب هزينه کارمزد بانک

با توجه به اين که خيلي از دريافت ها و پرداخت ها و انتقال وجوه حساب ها همراه با کارمزد بانک هست، مي توانيد اين حساب ها را تعريف کنيد. در نتيجه ثبت حسابداري که براي ثبت بدهکاري مربوط به حساب هزينه کارمزد بانک هست، در اسناد دريافت و پرداخت و واريز و برداشت به حساب هاي بانکي به صورت اتوماتيک قابل ثبت است. هم چنين در مورد فاکتورهاي خريد در صورتي که پرداخت وجه از طريق حساب بانکي انجام شود ثبت هزينه کارمزد بانک به صورت اتوماتيک قابل انجام است.

4- تعريف فيلدهاي داخواه اطلاعات تکميلي سرفصل هاي حسابداري

شما مي توانيد به صورت دلخواه تا 19 تا از فيلدهاي مورد نظر خود را تعريف کنيد. براي هرکدام از اين فيلدها مي توانيد نوع عددي، متني، تاريخ يا چک باکس را به آن اختصاص دهيد. اين اطلاعات تکميلي مي توانند شامل حداقل و حداکثر مقدار، براي فيلدهاي عددي حداکثر طول، اعشار را تعيين کند و در نتيجه فيلدها مطابق تنظيمات در قسمت اطلاعات تکميلي نمايش داده مي شوند. و کاربر اطلاعات تکميلي هر حساب مانند شماره شبا، شماره تلفن شخص را در قسمت تعريف سرفصل هاي حسابداري مي توانيد ثبت کنيد.

نرم افزار مديريت پروژه مپسان مي تواند شما را در مديريت پروژه هاي سازمان خود ياري نمايد. يکي از امکانات سيستم مديريت پروژه آنلاين مپسان اين است که شما مي توانيد تمام هزينه هاي پروژه را از طريق موبايل خود در سيستم ثبت نموده و در مراحل بعدي از هزينه هاي پروژه گزارش گيري نموده و آن را با برآورد اوليه مقايسه نماييد. به اين ترتيب خواهيد ديد عمل مديريت هزينه با استفاده از نرم افزار چگونه تسهيل مي شود. همين طور کار حسابداري هزينه را نيز مي توانيد با استفاده از آن انجام دهيد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید