مديريت هزينه پروژه را در چند گام به آساني انجام دهيد.

 

1- بودجه پروژه را تنظيم کنيد.

شما بايد در ابتدا مقدار کل نيروي انساني، تجهيزات، مصالح و ساير هزينه هاي پروژه را پيش بيني کنيد. سپس در هنگام تهيه برنامه پروژه بايد از اين اطلاعات استفاده کنيد تا بتوانيد همه هزينه‌ها را در نظر بگيريد. با اين کار به صورت هفتگي تصويري از جريان مالي پروژه به دست مي آوريد که مقدار پول مورد نياز براي اجراي پروژه را به صورت هفتگي نشان مي دهد.

2- بودجه پشتيبان در نظر بگيريد.

 شما بايد براي تکميل پروژه قبل از اين که به هزينه اضافي احتياج پيدا کنيد، بودجه اضافي پشتيبان براي آن در نظر بگيريد. اين بودجه اضافي براي تکميل پروژه استفاده خواهد شد. همواره در نظر گرفتن اين بودجه پشتيبان مزاياي بهتري براي شما خواهد داشت، تا اين که در هنگام نياز به دنبال بودجه اضافه باشيد.

 3- مصرف روزانه بودجه را پيگيري کنيد.

 بايد مصرف روزانه بودجه را کنترل کنيد. براي تسهيل اين مرحله مي توانيد مديريت ارزش کسب شده انجام دهيد و از مزاياي مديريت ارزش کسب شده بهره مند شويد. هر گونه هزينه را به وسيله تکميل فرم هاي هزينه توسط تيم ثبت کرده و از قبل به تأييد کارفرما برسانيد. هم چنين هزينه هاي مربوط به نيروي انساني را کنترل کنيد.

4- برنامه مديريت هزينه را به روز کنيد.

 وقتي هزينه هاي پروژه از بودجه پيش بيني شده شما بيشتر مي شود، شما بايد سعي کنيد در چهارچوب بمانيد. به اين منظور مي توانيد اين راه حل ها را امتحان کنيد: پيش بيني مجدد هزينه ها، ارائه بودجه جديد، کاهش فوري هزينه هاي پروژه، استفاده از بودجه پشتيبان

5- جريان نقدي را مديريت کنيد.

 شما بايد پول مورد نياز براي تحويل پروژه را به صورت هفتگي کنترل کنيد. از اين که همواره بودجه کافي به منظور پوشش دادن هزينه هاي ماه جاري را داريد اطمينان کسب کنيد. هم چنين مطمئن شويد بودجه مورد نياز براي انجام فعاليت هاي يکي دو ماه آينده را در دسترس داريد. سپس کافي است مصرف بودجه را به صورت هفتگي کنترل کنيد.

شما بهتر است کار مديريت هزينه را به صورت استراتژيکي انجام دهيد. ميان مديريت هزينه معمولي و مديريت هزينه استراتژيکي تفاوت هايي وجود دارد که مي توانيد در مقاله هاي بعدي مطالعه کنيد.

نرم افزار مديريت پروژه مپسان مي تواند شما را در مديريت پروژه هاي سازمان خود ياري نمايد. يکي از امکانات سيستم مديريت پروژه آنلاين مپسان اين است که شما مي توانيد تمام هزينه هاي پروژه را از طريق موبايل خود در سيستم ثبت نموده و در مراحل بعدي از هزينه هاي پروژه گزارش گيري نموده و آن را با برآورد اوليه مقايسه نماييد. به اين ترتيب خواهيد ديد عمل مديريت هزينه با استفاده از نرم افزار چگونه تسهيل مي شود. همين طور کار حسابداري هزينه را نيز مي توانيد با استفاده از آن انجام دهيد.

1- بودجه پروژه را تنظيم کنيد.

شما بايد در ابتدا مقدار کل نيروي انساني، تجهيزات، مصالح و ساير هزينه هاي پروژه را پيش بيني کنيد. سپس در هنگام تهيه برنامه پروژه بايد از اين اطلاعات استفاده کنيد تا بتوانيد همه هزينه‌ها را در نظر بگيريد. با اين کار به صورت هفتگي تصويري از جريان مالي پروژه به دست مي آوريد که مقدار پول مورد نياز براي اجراي پروژه را به صورت هفتگي نشان مي دهد.

2- بودجه پشتيبان در نظر بگيريد.

 شما بايد براي تکميل پروژه قبل از اين که به هزينه اضافي احتياج پيدا کنيد، بودجه اضافي پشتيبان براي آن در نظر بگيريد. اين بودجه اضافي براي تکميل پروژه استفاده خواهد شد. همواره در نظر گرفتن اين بودجه پشتيبان مزاياي بهتري براي شما خواهد داشت، تا اين که در هنگام نياز به دنبال بودجه اضافه باشيد.

 3- مصرف روزانه بودجه را پيگيري کنيد.

 بايد مصرف روزانه بودجه را کنترل کنيد. براي تسهيل اين مرحله مي توانيد مديريت ارزش کسب شده انجام دهيد و از مزاياي مديريت ارزش کسب شده بهره مند شويد. هر گونه هزينه را به وسيله تکميل فرم هاي هزينه توسط تيم ثبت کرده و از قبل به تأييد کارفرما برسانيد. هم چنين هزينه هاي مربوط به نيروي انساني را کنترل کنيد.

4- برنامه مديريت هزينه را به روز کنيد.

 وقتي هزينه هاي پروژه از بودجه پيش بيني شده شما بيشتر مي شود، شما بايد سعي کنيد در چهارچوب بمانيد. به اين منظور مي توانيد اين راه حل ها را امتحان کنيد: پيش بيني مجدد هزينه ها، ارائه بودجه جديد، کاهش فوري هزينه هاي پروژه، استفاده از بودجه پشتيبان

5- جريان نقدي را مديريت کنيد.

 شما بايد پول مورد نياز براي تحويل پروژه را به صورت هفتگي کنترل کنيد. از اين که همواره بودجه کافي به منظور پوشش دادن هزينه هاي ماه جاري را داريد اطمينان کسب کنيد. هم چنين مطمئن شويد بودجه مورد نياز براي انجام فعاليت هاي يکي دو ماه آينده را در دسترس داريد. سپس کافي است مصرف بودجه را به صورت هفتگي کنترل کنيد.

شما بهتر است کار مديريت هزينه را به صورت استراتژيکي انجام دهيد. ميان مديريت هزينه معمولي و مديريت هزينه استراتژيکي تفاوت هايي وجود دارد که مي توانيد در مقاله هاي بعدي مطالعه کنيد.

نرم افزار مديريت پروژه مپسان مي تواند شما را در مديريت پروژه هاي سازمان خود ياري نمايد. يکي از امکانات سيستم مديريت پروژه آنلاين مپسان اين است که شما مي توانيد تمام هزينه هاي پروژه را از طريق موبايل خود در سيستم ثبت نموده و در مراحل بعدي از هزينه هاي پروژه گزارش گيري نموده و آن را با برآورد اوليه مقايسه نماييد. به اين ترتيب خواهيد ديد عمل مديريت هزينه با استفاده از نرم افزار چگونه تسهيل مي شود. همين طور کار حسابداري هزينه را نيز مي توانيد با استفاده از آن انجام دهيد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

پیام بگذارید